21. 04. 2015

4. Ako bude zabezpečené financovanie triedeného zberu v prípade neobalových materiálov, ako napríklad noviny a časopisy?

Financovanie „neobalovej“ časti triedeného zberu bude podľa návrhu nového zákona o odpadoch zabezpečené prostredníctvom Organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorá bude zabezpečovať i financovanie triedeného zberu obalov v danom meste/obci

Financovanie „neobalovej“ časti triedeného zberu bude podľa návrhu nového zákona o odpadoch zabezpečené prostredníctvom Organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorá bude zabezpečovať i financovanie triedeného zberu obalov v danom meste/obci.

Prostredníctvom triedeného zberu papiera, plastov a skla sa okrem obalov zbierajú aj iné výrobky vyrobené z rovnakého materiálu. Najlepším príkladom je papier, pretože papier nie sú len obaly, ale veľkú časť tohto zbieraného materiálu tvoria práve „neobaly“, a to predovšetkým noviny, časopisy a letáky a podobne to platí i pri plastoch a skle.

Podľa návrhu nového zákona o odpadoch sa budú musieť výrobcovia, ktorí uvádzajú na trh tieto „neobalové“ výrobky, taktiež podieľať na financovaní triedeného zberu a to v rozsahu, v akom končia ich výrobky v triedenom zbere komunálneho odpadu.

Organizácia zodpovednosti výrobcov na obaly bude musieť byť autorizovaná i na neobalové výrobky, ktoré sa zbierajú spolu s obalmi a preto bude obci/mestu stačiť uzatvorenie zmluvy s jednou Organizáciou zodpovednosti výrobcov a tá sa následne postará o financovanie celého triedeného zberu pre komodity papier, plasty, sklo a kovové obaly.

Pre praktický triedený zber sa nič nezmení a i podľa nového zákona budú tieto výrobky stále zbierané spolu s obalmi.

Samospráva nebude musieť zabezpečovať dotrieďovanie vyzbieraných odpadov na obaly a neobaly a viesť špeciálnu evidenciu. Evidencia obcí a miest bude obsahovať len informácie o celkových množstvách vytriedených a vyzbieraných odpadov v komoditách papier, plasty, sklo a kovové obaly. Spravodlivé rozdelenie nákladov na triedený zber medzi výrobcov a dovozcov zabezpečí organizácia zodpovednosti výrobcov podľa ich zberových podielov, ktoré budú musieť plniť.

Vaše otázky, týkajúce sa systému odpadového hospodárstva zasielajte na adresu obce@envipak.sk