3. Ako je v návrhu zákona o odpadoch definovaný výrobca, pre ktorého sa tovar balí?
Návrh zákona o odpadoch zavádza pojem (definíciu) „výrobca vyhradeného výrobku“, ktorým je aj výrobca obalov

Návrh zákona o odpadoch zavádza pojem (definíciu) „výrobca vyhradeného výrobku“, ktorým je aj výrobca obalov.

V zmysle návrhu zákona dochádza k zmene pojmu „povinná osoba“ na pojem „výrobca obalov“.

Výrobca obalov je definovaný v návrhu zákona ako fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá

a)    používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a tento tovar uvádza na trh pod svojou obchodnou značkou,

b)    je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh,

c)    uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa písmen a) a b),

d)    ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru,

e)    ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti alebo na naplnenie distribuovaným tovarom, alebo

f)    uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité prázdne obaly osobám uvedeným v písmene a), b), d) a e).

Upozorňujeme na významné upresnenie doposiaľ platnej legislatívy najmä podľa písmena b) d) a e).

Podľa písmena b) je výrobcom obalov tá osoba, pre ktorú sa tovar balí alebo plní. Toto ustanovenie sa vzťahuje na všetkých výrobcov, ktorí vyrábajú svoje výrobky prostredníctvom externých dodávateľov (tzv. outsourcing), napríklad výroba výrobkov privátnych značiek pre obchodné reťazce a iné obchodné spoločnosti.

Podľa písmena d) je výrobcom obalov distribútor, ktorý poskytuje prázdny obal konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru, napr. prázdne sáčky na pečivo, ovocie, zeleninu a podobne.

Podľa písmena e) je výrobcom obalov distribútor, ktorý používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti alebo na naplnenie distribuovaným tovarom. Ide

najmä o balenie vážených potravín ako napr. mäsa, údenín, šalátov, syrov, teplých pokrmov a podobne.

V prípade ďalších otázok k danej téme nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk a radi Vám odpovieme.

Stanovisko spoločnosti ENVI-PAK, a. s. nemá charakter právne záväzného stanoviska.