7. Ako upravuje návrh zákona o odpadoch nakladanie s nečistotami a prímesami, ktoré sa nachádzajú v triedenom zbere?
Je úplne prirodzené, že súčasťou triedeného zberu bývajú i prímesi a nečistoty, preto je potrebné sa s nimi vysporiadať

Je úplne prirodzené, že súčasťou triedeného zberu bývajú i prímesi a nečistoty, preto je potrebné sa s nimi vysporiadať. Keď začne platiť nový zákon o odpadoch, budú za financovanie systému triedeného zberu zodpovedné organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), ktoré zastupujú výrobcov a dovozcov. Zodpovednosť samosprávy sa začína až vtedy, keď triedený zber nebude triedeným zberom, ale len zberom zmesového komunálneho odpadu. A to, aj keď bude umiestnený vo farebných kontajneroch. Teda v momente, keď zmesový komunálny odpad bude vo farebnej nádobe prevažovať.

Najväčší problém so znečistením triedeného zberu spôsobuje zmesový odpad a bio odpad. To sa stáva najmä vtedy, keď je v meste/obci zle nastavený systém zvozu zmesového komunálneho odpadu a kapacita kontajnerov na zmesový komunálny odpad je nedostatočná. Občania sa vtedy zbavujú odpadu, ktorý patrí do čiernych kontajnerov (kontajnerov na komunálny odpad) aj tak, že tento odpad umiestnia do „farebných“ kontajnerov (kontajnerov na triedený odpad). Ak je tohto ostaného odpadu vo „farebnej“ nádobe viac ako odpadu, ktorý do farebnej nádoby patrí, vtedy triedený zber prestáva byť triedeným a stáva sa len zberom zmesového komunálneho odpadu, ktorý je umiestnený vo farebných nádobách.

Presne toto sa uvádza v návrhu zákona o odpadoch v paragrafe 59, odsek 5, písmeno b), ktorý hovorí: ak bude triedený zber znečistený v prevažnej miere odpadom, ktorý do farebného kontajnera nepatrí, tak nebude vyvezený ako triedený zber, ale bude sa naň nazerať ako na kontajner so zmesovým komunálnym odpadom.

Ustanovenie je poistkou proti zneužívaniu triedeného zberu, teda proti tomu, aby farebné kontajnery nenahrádzali kontajnery na zmesový komunálny odpad. Opatrenie je zároveň dostatočne adresné a spravodlivé, pretože zodpovednosť za znečistený triedený zber ponesú občania, ktorým kontajner prislúcha – teda tí, ktorí ho znečistili. Keďže sa o náklady za odvoz triedeného odpadu môžu znížiť výdavky obce, je v záujme obecných hospodárov, aby svojou osvetou o triedení odpadu apelovali na občanov.

Iným prípadom sú prímesi a znečistenie vznikajúce z nevedomosti. Občania občas hodia do farebných kontajnerov aj to, čo sa na materiál patriaci do triedeného zberu podobá, ale nepatrí tam. Tento problém vzniká predovšetkým nedostatočným informovaním o tom, čo presne do ktorého kontajnera patrí. Ak vstúpi do platnosti nový zákon o odpadoch, ktorý pripravilo Ministerstvo životného prostredia SR, budú OZV povinné realizovať osvetové kampane a dbať na informovanosť občanov.

Vaše otázky, týkajúce sa systému odpadového hospodárstva zasielajte na adresu obce@envipak.sk