22. 01. 2013

Aktualizácia VZN

Dovoľujeme si Vás informovať o nutnosti aktualizácie všeobecne záväzných nariadení v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
Dovoľujeme si Vás informovať o nutnosti aktualizácie všeobecne záväzných nariadení v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.

Ako sme Vám už oznámili prostredníctvom newslettera dňa 13. 12. 2012, prijatie novely zákona o odpadoch 343/2012 s účinnosťou od 1. 1. 2013, ukladá mestám a obciam nové povinnosti v súvislosti s týmto zákonom, ktoré je potrebné podľa §39 tohto zákona zakomponovať do VZN.

Vypracovanie VZN v súlade s aktuálnou legislatívou je v plnej zodpovednosti obce, resp. mesta. V prípade zanedbania tejto povinnosti hrozí obci /mestu podľa §78 ods. 6 zákona č. 343/2012 pokuta až 16 596,95 €.

Oprávnená organizácia ENVI-PAK ponúka svojim partnerom – mestám a obciam zapojeným do priamej podpory separovaného zberu pomoc – vypracovanie všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi v súlade s novelou zákona o odpadoch.

Budeme radi, ak sa na nás v tejto súvislosti obrátite na telefónnom čísle 02/333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk