Aktualizácia procesu schvaľovania POH kraja
V uplynulých dňoch boli zverejnené záverečné stanoviská Programov odpadového hospodárstva Nitrianskeho, Košického a Trenčianskeho kraja v zmysle zákona č

V uplynulých dňoch boli zverejnené záverečné stanoviská Programov odpadového hospodárstva Nitrianskeho, Košického a Trenčianskeho kraja v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Záverečné stanovisko vypracuje príslušný orgán, ktorý v ňom k činnosti okrem celkového hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti uvedie, či odporúča alebo neodporúča jej realizáciu, prípadne za akých podmienok, ako aj požadovaný rozsah jej sledovania a vyhodnocovania. Záverečné stanovisko musí byť následne verejne vystavené v dotknutej obci. Záverečné stanovisko slúži ako podklad pre povoľovanie činnosti, pričom sa naň pri povoľovaní musí brať ohľad, avšak nie je záväzným podkladom.

V súčasnom období sa čaká na vydanie všeobecne záväznej vyhlášky, ktorou sa ustanovuje záväzná časť POH kraja vo Vestníku vlády SR. Od zverejnenia všeobecne záväznej vyhlášky vo Vestníku začne plynúť štvormesačné obdobie na vypracovanie POH pôvodcov a obcí.

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má povinnosť vypracovať POH ten pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom a produkuje ročne viac než 10 ton nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program plní pre komunálne odpady, ako aj pre odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby (drobné stavebné odpady) obec, na ktorej území tieto odpady vznikajú. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program plní pre odpady vznikajúce pri servisných prácach, čistiacich prácach alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú.

SAMOSPRÁVNY KRAJ


STAV


Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja a okresov Senica a Skalica na roky 2011- 2015Správa o hodnotení
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2011- 2015Záverečné stanovisko
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2011- 2015


Správa o hodnotení
Program odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja na roky 2011- 2015Záverečné stanovisko
Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2011- 2015Verejné prerokovanie
Program odpadového hospodársva Prešovského kraja na roky 2011- 2015


Verejné prerokovanie
Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2011- 2015Záverečné stanovisko
Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011- 2015


Verejné prerokovanie


O ďalšom vývoji a zmenách procesu schvaľovania POH krajov Vás budeme informovať.

Kompletné dokumenty EIA/SEA v listinnom vyhotovení ( zámery, oznámenia, správy o hodnotení) a originály dokumentov (stanoviská dotknutých orgánov, rozsahy hodnotenia, rozhodnutia, záverečné stanoviská, zápisy z verejného prerokovania a iné) z procesu posudzovania vykonané a ukončené Ministerstvom životného prostredia SR nájdete TU.

Oprávnená organizácia ENVI- PAK ponúka svojim partnerom zapojeným do priamej podpory separovaného zberu pomoc – vypracuje pre Vás Program odpadového hospodárstva v súlade so schváleným POH SR.