Aktuálne priority MŽP SR
Na tlačovej konferencii, ktorá sa uskutočnila 19. Apríla 2012 sa minister životného prostredia Peter Žiga vyjadril, že chce prioritne a čo najrýchlejšie riešiť existujúce konania o porušení legislatívy, ktoré voči rezortu spustila Európska komisia, najmä pokiaľ ide o pripravovaný zákon o odpadoch

Na tlačovej konferencii, ktorá sa uskutočnila 19. Apríla 2012 sa minister životného prostredia Peter Žiga vyjadril, že chce prioritne a čo najrýchlejšie riešiť existujúce konania o porušení legislatívy, ktoré voči rezortu spustila Európska komisia, najmä pokiaľ ide o pripravovaný zákon o odpadoch.

Nový minister životného prostredia Peter Žiga pri predstavení svojich cieľov potvrdil, že prednostne sa najmä v krátkodobom horizonte bude venovať otázkam, ktoré nám v environmentálnej oblasti vyčíta Európska únia.

"Veľmi rýchlo sa musíme popasovať so stavom konaní o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie," povedal vo štvrtok zástupcom médií. Pripomenul, že k 17. aprílu začala Európska komisia 12 konaní pre porušenie predpisov (tzv. infringementy – viď. http://www.envipak.sk/sk/Legislativa/Legislativa-linky.alej), ktoré sú stále na stole, z toho v 5 prípadoch sú zatiaľ v prvej fáze (formálne oznámenie) a v 7 prípadoch nám už zaslala odôvodnené stanovisko. Minister sa im chce venovať v priebehu najbližších týždňov až mesiacov.

Najviac problémov s transpozíciou legislatívy súvisí s rámcovou smernicou o odpadoch, ktorej termín pre transpozíciu vypršal v decembri 2010. Opatrenia európskej smernice mal vyriešiť nový zákon o odpadoch, ktorého príprava sa však neustále predlžovala.

Efektívna separácia

Spoločnosť ENVI-PAK vidí ako dlhodobý problém nedostatočnú podporu separovaného zberu a to najmä na obecnej úrovni. Súčasný stav separovaného zberu v rámci komunálneho odpadu je potrebné podrobiť dôkladnej analýze z hľadiska jeho efektívneho fungovania a nákladovej a systémovej optimalizácie.

ENVI-PAK vykonal analýzu miestnych integrovaných systémov v takmer 35 % slovenských miest a obcí. Na základe týchto analýz je jednoznačne potrebné nielen doplniť potrebnú infraštruktúru zberu na zvýšenie množstva vyseparovaných odpadov, ale najmä zamerať sa na zvyšovanie povedomia obyvateľstva v tejto oblasti s cieľom využiť potenciál už existujúcich kapacít. Bez potrebného vzdelávania bude veľmi ťažké presvedčiť verejnosť o dôležitosti separácie a následnej recyklácie vyseparovaných odpadov pre životné prostredie a pre šetrenie prírodných zdrojov.

Minister uviedol, že už prijal kroky na to, aby sa takmer hotový návrh zákona, ktorého prijatie mal v pláne už jeho predchodca, dostal do legislatívneho procesu. Predpokladá, že v máji bude zákon v medzirezortnom konaní a paralelne ešte budú prebiehať diskusie so Zelenou tripartitou o posledných úpravách ustanovení. Podľa informácií, ktoré sú nám dostupné, pracovná verzia zákona bola v týchto dňoch zaradená do interného pripomienkového konania.

"V rámci tohto zákona by sme chceli doriešiť aj ďalšie infringementy, ktoré v tejto súvislosti hrozia, a to zákon v oblasti nesprávnej transpozície smernice z roku 2000 o vozidlách po dobe životnosti, nesúlad s nariadením číslo 1013 z roku 2006 o preprave odpadu a nesprávnu transpozíciu smernice 94/62 o obaloch a odpadoch z obalov," dodal minister.


(zdroj: euractiv.sk)