12. 03. 2013

BRKO - ako zaviesť výnimky pre obce

Dňa 1. 1. 2013 nadobudla účinnosť novela zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
Dňa 1. 1. 2013 nadobudla účinnosť novela zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Jednou z noviniek, ktoré novela priniesla, je nová úprava povinnosti obcí zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO).

Novela zákona o odpadoch zaviedla ustanoveniami paragrafu § 39 ods. 18 aj výnimky, kedy sa obec môže vyhnúť povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu BRKO:

Výnimky môžu byť uplatnené v prípadoch, kedy obec/mesto:

a)    zabezpečí energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 – využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom, alebo

b) ak

1.    to obci/mestu neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, najmä v historických centrách miest a v riedko osídlených oblastiach, alebo

2.    obec/mesto preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov kompostuje vlastný odpad alebo

3.    je to pre obec/mesto ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s komunálnymi odpadmi nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.

Pokiaľ obec využije niektorú výnimku z povinnosti zaviesť triedený zber BRKO, tak vo svojom všeobecne záväznom nariadení musí uviesť a pri kontrole musí aj hodnoverne preukázať dôvody, pre ktoré tento triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci nezaviedla.

Ako preukázať, že najmenej 50 % obyvateľov kompostuje

Ak obec uvedie vo svojom VZN, že nezaviedla zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z dôvodu, že najmenej 50 % obyvateľov kompostuje vlastný odpad, uvedie vo VZN možnosť občanov kompostovať, a teda ukladať BRKO vhodný na kompostovanie na svojich domácich kompostoviskách.

Na preukázanie splnenia tejto podmienky je vhodné, aby obec mala uzavreté písomné dohody s občanmi o kompostovaní ich odpadu, mohla realizovať projekty a čerpať finančné prostriedky na podporu kompostovania, v rámci ktorých rozdala kompostéry, prípadne má výsledky prieskumu nestrannej organizácie pôsobiacej v odpadovom hospodárstve, ktorý kompostovanie obyvateľmi preukazuje.

Obec by mala zároveň viesť vlastnú evidenciu, či množstvo BRKO v obci klesalo resp. klesá a údaje o množstve a nakladaní vytriedeného BRKO nezabúdať uvádzať v hláseniach, ktoré sa podávajú na Štatistický úrad SR prípadne pravidelne vykonávať analýzu zloženia zmesového komunálneho odpadu s určením podielu BRKO a či množstvo tejto zložky v zmesovom KO klesá, je nemenné, resp. rastie. Obec by mala mať vypracovanú štúdiu či analýzu, resp. doklady, ktorými preukáže, že táto podmienka je skutočne splnená, a teda sa mohla využiť uvedená výnimka.

Ako preukázať, že zavedenie triedeného zberu BRKO je pre obec/mesto ekonomicky neúnosné

Výnimka zo zákona umožňuje nezaviesť zber BRKO, pretože je to pre obec ekonomicky neúnosné.

Ekonomicky neúnosne je zavedenie triedeného zberu BRKO pre obec / mesto vtedy, ak náklady na nakladanie s komunálnymi odpadmi nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.

Z praktického hľadiska je potrebné preukázať ekonomickú neúnosnosť predovšetkým finančnou analýzou nakladania s odpadmi v obci, z ktorej musí ekonomická neúnosnosť priamo vyplývať ako jeden zo záverov. Finančnú analýzu nemusí robiť nezávislý poskytovateľ služby, môže ísť aj o interný materiál obce/mesta. Ak by napr. existoval aj iný dokument, napr. uznesenie mestského zastupiteľstva, z ktorého by vyplývalo konštatovanie, že potrebné náklady (predpokladané náklady) presahujú hranicu únosnosti, definovanú v citovanom ustanovení zákona o odpadoch, bolo by to len na prospech celej argumentácie.

V žiadnom prípade nestačí iba forma čestného vyhlásenia, resp. ak by aj bolo vydané, tvrdenia v ňom by museli byť podložiteľné inými hodnovernými dokumentmi, údajmi či faktami.

Ak obec nezavedie na svojom území triedený zber BRKO z dôvodu vyššie uvedených výnimiek, neznamená to, že povinnosť triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu sa nevzťahuje na prevádzkovateľa kuchyne – ten musí byť zavedený bez výnimky a na náklady prevádzkovateľa kuchyne.

Budeme radi, ak sa na nás v tejto súvislosti obrátite na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk