3. Budú obce, po prijatí nového zákona o odpadoch, prispievať zo svojich rozpočtov výrobcom na triedený zber?
Efektívne nastavený triedený zber v obci bude pre obce a občanov bezplatný. Nový systém financovania triedeného zberu prinesie obciam a mestám úsporu v rozpočtoch a to hneď 2 krát

Efektívne nastavený triedený zber v obci bude pre obce a občanov bezplatný.

Nový systém financovania triedeného zberu prinesie obciam a mestám úsporu v rozpočtoch a to hneď 2 krát.

Prvou úsporou bude, keď výrobcovia prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) prevezmú náklady, platbu za triedený zber.

Druhou úsporou pre mestá, obce a občanov bude, keď budú intenzívnejšie triediť odpad. Čím viac odpadu bude vytriedeného, tým menej ho skončí v zmesovom odpade a tým pádom na skládke. Mestá, obce a občania tak usporia peniaze, ktoré by museli zaplatiť za komunálny odpad a skládkovanie.

Štandardy triedeného zberu, to znamená minimálne požiadavky na infraštruktúru triedeného zberu stanovené vo vyhláške, zabezpečia to, aby bolo možné viacej odpadu vytriediť. Zároveň prispejú k tomu, že triedený zber bude pre všetkých občanov zrozumiteľný a primerane komfortný.

Podľa systému navrhnutého v novom zákone o odpadoch, pokiaľ sa mesto/obec dohodne s OZV na systéme triedeného zberu, bude OZV priamo príslušnej zberovej spoločnosti v obci hradiť náklady bez ďalšieho administratívneho zaťaženia obce.

Ministerstvo životného prostredia SR vyčíslilo, že úspora samospráv by mala dosiahnuť takmer 31,5 milióna Eur.

Vaše otázky, týkajúce sa systému odpadového hospodárstva zasielajte na adresu obce@envipak.sk