2. Čo bude znamenať prijatie nového zákona o odpadoch pre súčasné systémy triedeného zberu?
Najčastejšou otázkou vzťahujúcou sa na nový zákon o odpadoch, ktorá rezonovala medzi účastníkmi konferencie Samospráva a triedený zber 2014, bola otázka, aký dopad bude mať nový zákon o odpadoch na súčasný triedený zber v mestách a obciach a ako sa dotkne obecných a mestských rozpočtov?Na základe odpovedí účastníkov panelovej diskusie, ktorými boli predstavitelia ministerstva, výrobcov, miest a obcí i zberových spoločnosti, môžeme odpovedať, že:návrh zákona dáva povinnosť výrobcom, ktorých budú reprezentovať organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), prevziať existujúci systém triedeného zberu zavedený v mestách a obciach tak, ako je uvedené v § 28 ods

Najčastejšou otázkou vzťahujúcou sa na nový zákon o odpadoch, ktorá rezonovala medzi účastníkmi konferencie Samospráva a triedený zber 2014, bola otázka, aký dopad bude mať nový zákon o odpadoch na súčasný triedený zber v mestách a obciach a ako sa dotkne obecných a mestských rozpočtov?

Na základe odpovedí účastníkov panelovej diskusie, ktorými boli predstavitelia ministerstva, výrobcov, miest a obcí i zberových spoločnosti, môžeme odpovedať, že:

návrh zákona dáva povinnosť výrobcom, ktorých budú reprezentovať organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), prevziať existujúci systém triedeného zberu zavedený v mestách a obciach tak, ako je uvedené v § 28 ods. 11 návrhu zákona. V praxi to bude znamenať, že OZV bude musieť využiť nádoby resp. vrecový systém a frekvenciu ich zberu tak, ako je to v obci zavedené. Iba na základe dohody s obcou bude môcť byť systém triedeného zberu menený.

Rozhodujúce slovo pri tom, ako bude triedený zber v obci organizovaný, bude mať aj naďalej obec, ktorá bude schvaľovať všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Návrh nového zákona o odpadoch nevyžaduje zmenu dodávateľa služieb (zberovej spoločnosti).

Na rozpočet každej obce bude mať zákon pozitívny dopad, pretože náklady na triedený zber v každej obci budú musieť byť hradené výrobcami prostredníctvom OZV. Celkovo ministerstvo životného prostredia vyčíslilo, že by úspora samospráv mala dosiahnuť takmer 31,5 milióna Eur.

Vaše otázky, týkajúce sa systému odpadového hospodárstva zasielajte na adresu obce@envipak.sk