5. Čo to je autorizácia, prečo sa zavádza pre organizácie zodpovednosti výrobcov, čo bude znamenať pre obce a mestá?
Autorizácia je proces, ktorá v zmysle nového zákona o odpadoch zabezpečí, že financovanie triedeného zberu v mestách a obciach budú môcť zabezpečovať len dôveryhodné a dostatočne finančne a odborne silné spoločnosti, tak aby triedený zber v mestách a obciach fungoval bez problémov

Autorizácia je proces, ktorá v zmysle nového zákona o odpadoch zabezpečí, že financovanie triedeného zberu v mestách a obciach budú môcť zabezpečovať len dôveryhodné a dostatočne finančne a odborne silné spoločnosti, tak aby triedený zber v mestách a obciach fungoval bez problémov.

Týmto administratívnym procesom budú musieť prejsť všetky spoločnosti, ktoré budú chcieť pôsobiť ako organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV).

Vďaka autorizácii budú mať obce a mestá záruku, že ich partnermi pre triedený zber budú môcť byť jedine spoločnosti spĺňajúce prísne kritériá stanovené štátom a budú musieť mať dostatočné finančné a odborné zázemie. Už pri žiadosti o autorizáciu musia budúce OZV deklarovať, ako budú fungovať. To znamená, kto ich bude financovať, koľko peňazí budú na triedený zber potrebovať a v ktorých obciach budú triedený zber financovať.

Systém autorizácie organizácií zodpovednosti výrobcov bude znamenať, že OZV budú pod prísnou verejnou kontrolou a to povedie k zvýšeniu transparentnosti nakladania s finančnými prostriedkami určenými na podporu a financovanie triedeného zberu odpadov.

Finančné ako aj materiálové toky odpadov budú pod priamou kontrolou výrobcov, ktorí zo zákona povinne budú systém nakladania s odpadmi prostredníctvom týchto organizácií financovať a riadiť. To zabezpečí, že bude dostatok finančných prostriedkov na celý triedený zber a odpadá obava z nedostatku zdrojov v systéme.

Proces autorizácie a to, že sa ho budú musieť zúčastniť všetky spoločnosti, ktoré budú chcieť pôsobiť ako OZV, bude znamenať vytvorenie rovnakej štartovacej čiary pre spoločnosti, ktoré už teraz pôsobia na trhu (kolektívne organizácie resp. kolektívne systémy) ako i pre novovzniknuté spoločnosti, ktoré budú na trh vstupovať.

Autorizované OZV budú vedené v registri a obce a mestá si budú môcť overiť, že ich partner pre financovanie triedeného zberu je držiteľom autorizácie a má povolenie vykonávať túto činnosť.

Vaše otázky, týkajúce sa systému odpadového hospodárstva zasielajte na adresu obce@envipak.sk