10. Čo znamená pojem „splnomocnený zástupca?“
Návrh zákona o odpadoch zavádza inštitút „splnomocneného zástupcu“ pre výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí nemajú sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike

Návrh zákona o odpadoch zavádza inštitút „splnomocneného zástupcu“ pre výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí nemajú sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike.

Výrobcu vyhradeného výrobku definuje návrh zákona o odpadoch ako výrobcu elektrozariadení, batérií a akumulátorov, obalov, vozidiel, pneumatík a neobalového výrobku.

Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike je povinný ustanoviť splnomocneného zástupcu, ktorým môže byť fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike.

Splnomocnenie musí byť udelené v písomnej forme a v rozsahu, ktorý zabezpečí vstup splnomocneného zástupcu do všetkých práv a povinností výrobcu vyhradeného výrobku vyplývajúcich mu zo zákona. Splnomocnenie sa bude udeľovať najmenej na dobu jedného roka. Splnomocnený zástupca bude na základe splnomocnenia zodpovedať za plnenie všetkých zákonných povinností výrobcu vyhradeného výrobku, pričom splnomocnený zástupca bude konať vo vlastnom mene.

V návrhu zákona o odpadoch je uvedené, že výrobca vyhradeného výrobku, ktorý nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike a ktorý ku dňu nadobudnutia účinnosti nového zákona o odpadoch bude uvádzať na trh vyhradený výrobok, bude povinný v zákonom stanovenej lehote ustanoviť splnomocneného zástupcu.

Svoju povinnosť registrácie bude takýto výrobca povinný splniť prostredníctvom splnomocneného zástupcu.

V prípade ďalších otázok k danej téme nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk a radi Vám odpovieme.

Stanovisko spoločnosti ENVI-PAK, a. s. nemá charakter právne záväzného stanoviska.