ENVI-PAK na odborných konferenciách
Oprávnená organizácia ENVI-PAK je častým hosťom a prednášajúcim na konferenciách odborného zamerania týkajúcich sa odpadového hospodárstva

Oprávnená organizácia ENVI-PAK je častým hosťom a prednášajúcim na konferenciách odborného zamerania týkajúcich sa odpadového hospodárstva. Počas jesene 2009 sme sa zúčastnili dvoch konferencií o životnom prostredí.

V dňoch 23. – 24. septembra sa v Banskej Bystrici konala konferencia Separovaný zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie v SR, ktorú zvolalo Ministerstvo životného prostredia SR. Na tejto konferencii sa stretli zástupcovia všetkých zainteresovaných strán zberu zhodnocovania a recyklácie odpadov. Cieľom bola analýza stavu a nastavenie ďalšieho smerovania nakladania s druhotnými surovinami a podpora trhu na poli separovania, zberu a spracovania odpadov. Na tomto stretnutí svoje názory a návrhy zdieľali zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR, poslanci NR SR, reprezentanti ZMOS a UMS, Recyklačný fond, primátori a starostovia, zberové spoločnosti, recyklátori a v neposlednom rade reprezentanti povinných osôb.

7. až 10. októbra sa konala v Banskej Štiavnici ďalšia odborná konferencia na ktorej ENVI-PAK hájil záujmy svojich členov - plničov/baličov a dovozcov.

ENVI-PAK na oboch týchto odborných fórach predložil analýzu súčasného stavu zberu a následnej recyklácie odpadov z obalov v mestách a obciach. Generálna riaditeľka Hana Nováková na konferenciách definovala najväčšie problémy so separovaním odpadu a pomenovala ich príčiny, ktorými sú najmä dlhodobé podfinancovanie separovaného zberu v mestách a obciach, náročná administratíva, vysoká závislosť separovaného zberu na výkupných cenách druhotných surovín a obmedzovanie obchodovania s druhotnou surovinou.

ENVI-PAK zároveň predniesol ponuku pre všetky mestá a obce, ktorej cieľom je dlhodobé nastavenie a podpora separovaného zberu odpadov z obalov tak, aby na jednej strane riešila súčasnú komplikovanú situáciu a nastavila procesy takým spôsobom, aby k súčasným problémom pri nakladaní s druhotnými surovinami už neprichádzalo. ENVI-PAK je realizátorom koncepcie podpory miestnym samosprávam, ktorú navrhli zduženia povinných osôb – Slovenské priemyselné združenia pre obaly a životné prostredie, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Únia potravinárov Slovenska, Slovenské združenie pre značkové výrobky, Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku, Slovenské združenie výrobcov piva a sladu a Slovenská obchodná a priemyselná komora.

ENVI-PAK mestám a obciam, ktoré sa zapoja do systému podpory separovaného zberu odpadov z obalov, ponúkol pravidelnú priamu platbu za všetok vyzbieraný a recyklovaný odpad z obalov pochádzajúci z domácností vzniknutý na území mesta a obce bez ohľadu na jeho množstvo. Platba bude odvodená od reálnych objektívnych nákladov miest a obcí spojených so separovaným zberom odpadov z obalov. Zároveň ENVI-PAK ponúkol samosprávam kvalifikované poradenstvo v oblasti separovaného zberu odpadov a tiež podporu pri vzdelávaní obyvateľstva spojenom s propagáciou separovaného zberu odpadov. Keďže do systému môžu vstúpiť všetky mestá a obce, táto ponuka sa dá charakterizovať ako prelomová. Ide doposiaľ o najmasívnejšiu podporu priemyslu miestnym samosprávam. Tento návrh priniesol efektívne a dlhodobo udržateľné riešenie. Samosprávam zabezpečí spolufinancovanie nákladov na prevádzku miestnych systémov separovaného zberu, v ktorých sa nachádzajú aj odpady z obalov z domácností a povinným osobám pri vynakladaní optimálnych nákladov dlhodobo garantuje plnenie povinností, ktoré im stanovuje legislatíva.