ENVI-PAK opäť úspešný v plnení limitov za svojich klientov
ENVI-PAK splnil za rok 2014 záväzné limity zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov za všetkých svojich klientov

ENVI-PAK splnil za rok 2014 záväzné limity zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov za všetkých svojich klientov.

Oprávnená organizácia ENVI-PAK predložila 27. februára 2015 Ministerstvu životného prostredia SR Hlásenie o obaloch a o plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov za kalendárny rok 2014 v súlade s platnou legislatívou podľa § 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch v súlade s § 1 písm. e) vyhlášky č. 91/2011 Z.z.. V tomto hlásení sú uvedené sumarizované údaje za obdobie roka 2014, ktoré preukazujú splnenie zákonnej povinnosti povinných osôb zapojených do systému ENVI-PAK za objemy obalov, ktoré boli oprávnenej organizácii ENVI-PAK nahlásené za rok 2014.

ENVI-PAK zabezpečil v roku 2014 zber až 51,60 % spotrebiteľských obalov, ktoré uviedli na trh alebo do obehu povinné osoby zapojené do systému ENVI-PAK.

Vďaka podpore klientov bolo triedeným zberom odpadov z obalov v roku 2014 usporených viac ako 56 tisíc ton skleníkových plynov (ekvivalent CO2). Pre výpočet úspory skleníkových plynov za rok 2014 bola prvýkrát použitá metodika vyvinutá spoločnosťou BIO by Deloitte pre 25 európskych oprávnených organizácií združených v asociácii PRO EUROPE.