04. 12. 2013

ENVI-PAK sa ako člen ProEurope zúčastnil stretnutia, ktoré má vyriešiť celoeurópsky problém – kam so separovaným odpadom

Oprávnená organizácia ENVI-PAK zastupovala 13. februára 2009 Slovenskú republiku na odbornom fóre, ktorého úlohou bolo nájsť účinný spôsob riešenia akútneho stavu na trhu druhotných surovín

Oprávnená organizácia ENVI-PAK zastupovala 13. februára 2009 Slovenskú republiku na odbornom fóre, ktorého úlohou bolo nájsť účinný spôsob riešenia akútneho stavu na trhu druhotných surovín. Stretnutie v Prahe iniciovalo České predsedníctvo Európskej únie zastúpené Ministerstvom životného prostredia ČR. Zúčastnilo sa na ňom 24 členov organizácie ProEurope – odborníkov, ktorí stáli pri zavádzaní systémov separovaného zberu odpadu v jednotlivých krajinách. Slovenskú republiku zastupovala na tomto odbornom fóre oprávnená organizácia ENVI-PAK, člen ProEurope. Výsledkom diskusií je spoločné stanovisko a odporúčania, ktoré boli 16. februára 2009 odprezentované zástupcom ministerstiev životného prostredia jednotlivých členských krajín EU. Odporúčania zahŕňajú návrhy dlhodobého riešenia situácie, ktoré má zabezpečiť trvalú udržateľnosť trhu s druhotnými surovinami. Okrem dlhodobých riešení stanovisko obsahuje i krátkodobé, dočasné riešenia tých najaktuálnejších problémov, akými je súčasný prepad cien druhotných surovín a hromadenie tohto materiálu z dôvodu jeho nízkeho odbytu.

Na stretnutí prebiehala diskusia o aktuálnom akútnom stave na trhu s druhotnými surovinami. Na základe získaných informácií je situácia na trhu s komoditami nepriaznivá vo všetkých zúčastnených krajinách. Najväčšie komplikácie sú v súvislosti so spracovaním komodít zmesový papier, zmesové plasty a lepenka. Vo väčšine krajín ide o celospoločenský problém, ktorým sa zaoberajú i médiá a polovica zástupcov krajín zúčastnených na stretnutí vyjadruje obavy, že momentálne problémy s recykláciou odpadu z domácností môžu predstavovať riziko celkového oslabenia dôvery ľudí v recykláciu. Z tohto dôvodu ENVI-PAK i ostatní členovia ProEurope cítia potrebu priniesť reálne riešenia problému.

Z dlhodobého hľadiska je potrebné v prvom rade zvýšiť dopyt po recyklovaných surovinách, čo je možné dosiahnuť nasledovnými spôsobmi:

1. Nákup recyklovaných produktov by sa mal stať štandardom. Kúpa produktov vyrobených z prvotnej suroviny by mala byť výnimkou. Rýchla implementácia Európskou komisiou aj členskými štátmi by mala dokonca už strednodobé účinky.

2. Presné definovanie, kedy vyseparovaný materiál prestáva byť odpadom, by odstránilo prekážky s manipuláciou a prepravou tejto suroviny a odstránilo jej potenciálne negatívny imidž. To by malo zabezpečiť rovnakú štartovaciu pozíciu pre recyklované materiály a prvotné suroviny.

3. Je potrebné vytvoriť také hospodárske prostredie, ktoré nepenalizuje podnikateľov v oblasti recyklácie. Dalo by sa to napríklad dodatočnými hospodárskymi stimulmi, napr. udelením špecifickej sadzby DPH pre recykláty; certifikátov emisií CO2 pre recyklačné spoločnosti; nižším zdanením pri odstránení rezíduí z recyklácie; nižšími administratívnymi poplatkami pre recyklačný sektor.

Krátkodobým riešením súčasnej krízy na trhu druhotných surovín je dočasná dohoda, podľa ktorej by sa krátkodobo znížili limity na zber zhodnotenie a recykláciu, resp. by sa posunuli časové hranice určujúce plnenie limitov. V rámci Európskej únie by mala fungovať možnosť takej prepravy druhotných surovín, aby síce v rámci jednotlivých štátov mohlo prísť k čiastočnej nerovnováhe ponuka – dopyt, ale v rámci EÚ by bol stav vyvážený. Recyklačné kapacity v EÚ sú dostatočné a mali by pokryť potrebu členských krajín. V prípade prechodných problémov s uskladnením surovín sa odporúča zjednodušiť získanie licencie pre sklady na uskladnenie druhotnej suroviny, čím sa zabráni jej znehodnoteniu.

Oprávnená organizácia ENVI-PAK, člen medzinárodnej organizácie ProEurope plne stojí za spoločným stanoviskom a odporúčaniami v uvedenom dokumente. V prípade ich implementácie na Slovensku by sa vyriešil súčasný kritický stav na trhu druhotných surovín a zabránilo by sa hrozbám vzniku podobných situácií v budúcnosti.