ENVI - PAK splnil povinnosti za svojich klientov aj v roku 2015
ENVI – PAK splnil za rok 2015 záväzné limity zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov za všetkých svojich klientov

ENVI – PAK splnil za rok 2015 záväzné limity zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov za všetkých svojich klientov.

Spoločnosť ENVI – PAK, a.s., ktorá mala do 31. 12. 2015 postavenie oprávnenej organizácie v zmysle zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch v znení neskorších predpisov a ktorá svoju činnosť vykonáva v súlade s § 135 ods. 16 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predložila v zákonnej lehote Hlásenie o obaloch uvedených na trh alebo do obehu v Slovenskej republike a o plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov za kalendárny rok 2015.

V hlásení sú uvedené sumarizované údaje za obdobie roka 2015, ktoré preukazujú splnenie zákonnej povinnosti povinných osôb zapojených do systému ENVI – PAK za objemy obalov, ktoré boli oprávnenej organizácii ENVI – PAK nahlásené za rok 2015.

 

 

 

Spoločnosť ENVI – PAK, a.s. zabezpečila v roku 2015 zber odpadov z obalov z domácností a ich zhodnotenie v rozsahu minimálne 56,89 % množstva spotrebiteľských obalov, ktoré uviedli na trh alebo do obehu povinné osoby zapojené do systému ENVI – PAK.