ENVI-PAK spustil informačnú kampaň o „ZELENOM BODE“
Spoločnosť ENVI-PAK, a.s. - majiteľ exkluzívnej licencie na používanie registrovanej ochrannej známky „ZELENÝ BOD“ na Slovensku spustila reklamnú kampaň, ktorej cieľom je upozorniť povinné osoby používajúce na obaloch svojich výrobkov logo „ZELENÝ BOD“, že tento symbol je registrovaná ochranná známka, na ktorú sa vzťahujú autorské práva

Spoločnosť ENVI-PAK, a.s. - majiteľ exkluzívnej licencie na používanie registrovanej ochrannej známky „ZELENÝ BOD“ na Slovensku spustila reklamnú kampaň, ktorej cieľom je upozorniť povinné osoby používajúce na obaloch svojich výrobkov logo „ZELENÝ BOD“, že tento symbol je registrovaná ochranná známka, na ktorú sa vzťahujú autorské práva.

Inzerát, ktorý oboznamuje širokú verejnosť o skutočnosti, že symbol „ZELENÝ BOD“ je registrovaná ochranná známka bol a bude v priebehu nasledujúcich týždňov uverejnený vo viacerých periodikách s celoslovenskou pôsobnosťou.

Ako je upravené požívanie ochrannej známky „ZELENÝ BOD“ na Slovensku a kedy je jeho používanie nelegálne:

Registrovaná ochranná známka „ZELENÝ BOD“

Majiteľom registrovanej ochrannej známky „ZELENÝ BOD“ je spoločnosť s obchodným menom Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland AG, Frankfurter Strasse 720-726, 51145 Kolín, Spolková republika Nemecko (ďalej len „DSD“) je majiteľom práv na registrovanú ochrannú známku „Zelený bod“, ktorá bola zapísaná do registra ochranných známok Medzinárodného úradu priemyselného vlastníctva pre viaceré krajiny vrátane Slovenskej republiky (ako medzinárodné ochranné známky), ref. čísla zápisu 585 714, 585 713, 653 450 a 653 449.

DSD splnomocnila spoločnosť Packaging Recovery Organisation Europe s.p.r.l., Rue Martin V 40, 1200 Brusel, Belgicko (ďalej len „PRO EUROPE“), aby vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet na základe licencie udeľovala práva na používanie registrovanej ochrannej známky „Zelený bod“ tretím osobám.

Spoločnosť ENVI-PAK, a.s., IČO: 35 858 010, so sídlom Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 3128/B (ďalej len „ENVI-PAK“) je na základe Licenčnej zmluvy uzatvorenej medzi Packaging Recovery Organisation Europe s.p.r.l., Rue Martin V 40, 1200 Brusel, Belgicko (ďalej len „PRO EUROPE“) a našou spoločnosťou (ďalej len „Licenčná zmluva“) exkluzívnym držiteľom licencie na používanie registrovanej ochrannej známky „Green Dot“ (ďalej len „ZELENÝ BOD“) na území Slovenskej republiky a je ako jediná oprávnená poskytovať ďalším subjektom individuálnu licenciu, resp. sublicenciu na používanie tejto registrovanej ochrannej známky na území Slovenskej republiky a zároveň dávať súhlas s používaním uvedenej registrovanej ochrannej známky tretím osobám na základe písomnej zmluvy.

Čo znamená „ZELENÝ BOD“

Zobrazenie registrovanej ochrannej známky „ZELENÝ BOD“ na obale výrobku predstavuje zapojenie tohto obalu do systému zberu odpadov z obalov (vrátane zberu od spotrebiteľov), jeho separovania, zhodnocovania a recyklácie v súlade so Smernicou Európskej komisie ES 94/62/EC a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými na území Slovenskej republiky.

Používanie registrovanej ochrannej známky „ZELENÝ BOD“ na výrobkoch nie je povinné, je to dobrovoľné označenie. Žiadna legislatíva ani iné pravidlá nepredpisujú výrobcom používať tento symbol na obaloch výrobkov. Povinná osoba, ktorá nepoužíva registrovanú ochrannú známku „ZELENÝ BOD“ si môže taktiež bez akýchkoľvek obmedzení plniť povinnosti vyplývajúce z legislatívy.

Dobrovoľným rozhodnutím používať registrovanú ochrannú známku „ZELENÝ BOD“ na obaloch svojich výrobkov spoločnosť informuje svojich spotrebiteľov, že participuje na rozvoji systému ZELENÝ BOD, ktorého hlavnou úlohou je podpora separovaného zberu v obciach a mestách, zabezpečovanie zhodnocovania/recyklácie odpadov z obalov, podporovanie aktivít na vzdelávanie obyvateľstva v oblasti separovaného zberu (www.zelenybod.sk).

Registrovaná ochranná známka „ZELENÝ BOD“ na obaloch taktiež znamená, že jej používateľ zaplatil finančný príspevok organizácii vlastniacej licenciu na túto registrovanú ochrannú známku na území štátu kde sú obaly uvádzané na trh.

Organizácia prevádzkujúca systém zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov, (v prípade Slovenskej republiky spoločnosť ENVI-PAK, a.s.) nesmie tvoriť zisk a celý príspevok použije výlučne na rozvíjanie, prevádzkovanie a zveľaďovanie systému na zber, recykláciu a zhodnocovanie odpadov z obalov.

Kedy a prečo je používanie registrovanej ochrannej známky „ZELENÝ BOD“ na Slovensku nelegálne

Subjekty, ktoré na Slovensku používajú túto registrovanú ochrannú známku „ZELENÝ BOD“ na obaloch výrobkov bez vedomia a súhlasu spoločnosti ENVI-PAK a.s., porušujú práva majiteľa ochrannej známky chránené tak medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj vnútroštátnymi predpismi – zákonom č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Spoločnosti sa týmto vystavujú riziku uplatnenia práv na ochranu ochrannej známky súdnou cestou.

Ako zlegalizovať používanie registrovanej ochrannej známky „ZELENÝ BOD“

Licencia, ktorou disponujú spoločnosti prevádzkujúcej systémy zberu, separácie, zhodnocovania/ recyklácie odpadov z obalov (ďalej národne spoločnosti), je územne ohraničená, a preto je možné udeliť sublicenciu na používanie registrovanej ochrannej známky „ZELENÝ BOD“ len pre územie krajiny, v ktorej daná národná spoločnosť pôsobí. To znamená, že za vyvezené výrobky, na ktorých sa nachádza registrovaná ochranná známka „ZELENÝ BOD“, nemohol byť zaplatený licenčný poplatok. Povinnosť mať uzatvorenú zmluvu o používaní ochrannej známky „ZELENÝ BOD“ sa teda vzťahuje aj na výrobky, na ktoré bola umiestnená v zahraničí, a boli dovezené na územie Slovenskej republiky.

Na základe uvedených skutočností Vám spoločnosť ENVI-PAK a.s. ponúka nasledovné tri možnosti riešenia súčasnej právne nevyhovujúcej situácie

1.

Spoločnosť ENVI-PAK, a.s. ponúka Vašej spoločnosti zmluvný vzťah na základe Zmluvy o spolupráci, ktorý zahŕňa komplexné služby v oblasti plnenia si povinností vyplývajúcich zo Zákona o obaloch a taktiež niektoré služby, vyplývajúce zo Zákona o odpadoch, a taktiež má automaticky možnosť používať registrovanú ochrannú známku „ZELENÝ BOD“ na obaloch svojich výrobkov, nakoľko poplatok za používanie tejto známky je obsiahnutý v poplatku za služby, ktoré poskytuje spoločnosť ENVI-PAK svojim klientom.

V rámci zmluvného vzťahu ponúkame komplexný servis, ktorý spočíva v:

  • Plnení povinností, vyplývajúcich zo Zákona č. 529/2002 Z.z. o obaloch a nasl. právnych úprav

  • Podpore v oblasti odborného know-how

  • Podpore pri zastupovaní záujmov klienta

2.

Uzatvorenie Zmluvy o používaní registrovanej ochrannej známky „ZELENÝ BOD“. Ak spoločnosť uprednostňuje inú formu spolupráce, to znamená, že nemá záujem o využívanie služieb ENVI-PAK vzťahujúcich sa k plneniu limitov, ENVI-PAK ponúka možnosť upravenia právneho vzťahu a podmienok k používaniu registrovanej ochrannej známky „ZELENÝ BOD“ na obaloch jej výrobkov, ktoré uvádza na trh na území Slovenskej republiky, formou uzatvorenia Zmluvy o používaní registrovanej ochrannej známky „ZELENÝ BOD“.

3.

Ukončenie požívania ochrannej registrovanej známky „ZELENÝ BOD“ na obaloch Vašich výrobkov na území Slovenskej republiky.

Podrobnejšie informácie Vám veľmi ochotne poskytnú odborní pracovníci ENVI-PAK.