Efektívny obal – účinná prevencia
Množstvo odpadov v EU sa neustále zvyšuje. Každý rok sa v Európskej únii vyprodukuje 3 miliardy ton odpadu – asi 90 miliónov ton z toho sú nebezpečné

Množstvo odpadov v EU sa neustále zvyšuje. Každý rok sa v Európskej únii vyprodukuje 3 miliardy ton odpadu – asi 90 miliónov ton z toho sú nebezpečné.

V rokoch 1990 a 1995 sa podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) množstvo odpadu v Európe zvýšilo o 10%. Väčšina toho, čo vyhodíme, je buď spálená v spaľovniach, alebo uložená na skládky (67%). Obe tieto metódy však poškodzujú životné prostredie. Skládkovanie nielen zaberá stále viac a viac priestorovej plochy, ale tiež spôsobuje znečistenie vzduchu, vody a pôdy, vypúšťanie oxidu uhličitého (CO2) a metánu (CH4) do atmosféry, chemických látok a pesticídov do zeme a podzemnej vody.

Do roku 2020, OECD odhaduje, že by sme mohli produkovať o 45% viac odpadu, ako v roku 1995.

Stratégia Európskej únie na zredukovanie odpadov má stanovené priority:

  • Prevencia vzniku odpadu
  • Zhodnocovanie odpadu jeho opätovným využívaním, recykláciou a zhodnocovanie energie
  • Zlepšenie podmienok pri spracovaní
  • Regulácia dopravy

Zásada prevencie: obmedziť tvorbu odpadu na mieste jeho vzniku a podporovať priemyselné odvetvia, aby vyrábali a spotrebiteľov, aby si vyberali výrobky a služby, ktoré tvoria menej odpadu. Takisto rozvíjať a podporovať celoeurópsku stratégiu o recyklácii odpadu

Zásada, že „znečisťovateľ platí“: tí, ktorí znečistenie spôsobujú, musia takisto znášať náklady za manipuláciu s ním. Preto musia byť identifikované nebezpečné látky a zodpovednosť za zhromažďovanie, spracovanie a recykláciu vlastného odpadu musí byť prenesená na samotných výrobcov.

Jednočlenné domácnosti sú na vzostupe v celej Európe. Ľudia žijú dlhšie a majú menej detí. Takéto demografické, sociálne a kultúrne zmeny tiež podporujú významné zmeny v obchodných aktivitách a správaní spotrebiteľov. V súčasnej dobe sa spotrebitelia zameriavajú na menšie balenia potravín a balené hotové jedla. Otázka je, či výsledný nárast v balení bude predstavovať ekologickú nočnú moru? Nie nutne, hovoria odborníci.

Populačné trendy a zmeny kladú veľké nároky na zákonodarcov a priemysel. Dnes viac ľudí -mladí i starí – žijú sami. Vo Francúzsku, napríklad, počet jednočlenných domácnosti rastie oveľa rýchlejšie než populácia sama. Zatiaľ čo rast populácie predstavoval iba 20 percent, medzi rokmi 1970 a 2000, počet jednočlenných domácnosti vzrástol o 130 percent.

Individualizácia spoločnosti sa filtruje do rodiny. Počet zamestnaných žien stále rastie. Rodiny s deťmi majú k dispozícii menej času na spoločné stravovanie. Rodinní príslušníci jedia kedy sa im to hodí. Rodiny, slobodní a staršie generácie, všetci kladú väčší dôraz na koníčky, ako tomu bolo v minulosti. Tento nový európsky životný štýl podporuje zmenu v správaní spotrebiteľov, a preto má významný vplyv na obalový priemysel. Dôvod je jednoduchý, ľudia varia menej. Mikrovlnné rúry, mrazené jedlá a stravovanie sa mimo domu je teraz uprednostňované pred tradičnými formami jedla a varenia. Tieto ďalekosiahle sociálne a kultúrne zmeny vyžadujú flexibilné mechanizmy ako priniesť potrebné inovácie v politike a priemysle, pripraviť cestu pre zmenu a zvládnuť dopady na životné prostredie. "Priemysel potrebuje flexibilitu, aby bol schopný poskytnúť spotrebiteľom hodnotu za peniaze, spolu s ekologicky zodpovedným balením.

Spotrebiteľské trendy sú obzvlášť vidieť v potravinárskom priemysle. K tomu ľudia chcú pohodlné  out-of-home služby v čase, keď sú mimo domova alebo v práci. Nakupovanie z domu je tiež na vzostupe. V dnešnej dobe ľudia venujú viac pozornosti zdravej a vyváženej stravy – i rýchle občerstvenie prechádza revolučnými zmenami. To kladie zvyšujúce sa nároky na funkčnosť a využitie obalov. Je napríklad potrebné, aby mohli byť použiteľné na ohrievanie v mikrovlnnej rúre. Obaly potravín sa musia dať ľahko otvoriť (bez použitia pomôcok), malo by sa s nimi dať jednoducho manipulovať a taktiež by mali byť ľahko uzatvárateľné.

Prevencia v oblasti obalov je proces neustáleho zlepšovania.

Kľúčovú úlohu tu hrajú funkcie, ktoré obal musí plniť a tiež vonkajšie faktory, ako sú demografické zmeny, právne úpravy a dostupné technológie. Proces zníženia vplyvu na životné prostredie môže byť úspešný len v takom prípade, že celý obalový proces, a to znamená od producenta až po spotrebiteľa, je potrebné vnímať ako jeden celok. Nepriaznivé vplyvy na životné prostredie môžu byť znížené prešetrením a zavedením opatrení na predchádzanie vzniku odpadov počas vývoja. Zníženie vplyvu na životné prostredie a hospodárnosť idú často ruka v ruke. Zníženie váhy obalov a využitie recyklovaných materiálov šetrí suroviny a znižuje náklady.


Obal ako súčasť integrovaného systému

Prevencia vyžaduje štruktúrovaný prístup. Predchádzanie vzniku odpadov by nemala byť vnímaná iba ako kvalitatívne a kvantitatívne obmedzenie obalových materiálov, ale musí sa brať do úvahy celý výrobný reťazec – od výroby, distribúcie a predaja, používania spotrebiteľmi až po následné odstránenie. Príliš malé balenie neposkytne primeranú ochranu produktu – čo môže mať v konečnom dôsledku vážny dopad na životné prostredie. Inými slovami, menej obalov nie je nevyhnutne viac šetrné k životnému prostrediu.

Predchádzanie vzniku odpadov znamená vyhnúť sa materiálovej a energetickej strate. Účinnejší spôsob, ako zabrániť plytvaniu preto zahŕňa opatrenia zamerané na ochranu výrobkov, optimalizáciu balenia a návratu surovín a energie vo výrobnom procese.

Demografické a sociálne zmeny v Európe zdôrazňujú skutočnosť, že objem odpadu sa riadi rôznymi faktormi, ako je napr. veľkosť domácnosti. V Anglickom systéme zásobovania potravinami sa ukázalo, že jednočlenná domácnosť produkuje viac odpadu na osobu než veľká rodina. Zatiaľ čo jedna samostatne žijúca osoba produkuje jedenásť kilogramov domového odpadu za týždeň, štvorčlenná rodina vyrába len štyri kilogramy na osobu.

Nástroje, ktoré sa používajú na zníženie rastu komunálneho odpadu, musia byť volené starostlivo. Smernica o obaloch 2004/12/ES zdôrazňuje význam prevencie zavedením zásadných požiadaviek, ktoré musia byť splnené. Priemysel je si vedomý svojej zodpovednosti a dobrovoľne sa podieľa na tom, aby dosiahol výrazné zníženie obalového materiálu. Odpad znamená stratu surovín a energie. Aby sa tomu zabránilo, európsky priemysel výrazne znížil objemy obalov v posledných rokoch a tiež zdokonalil jeho recykláciu a zhodnotenie.

Menšie balenia nie sú vždy šetrnejšie k životnému prostrediu. Riešenie predchádzania vzniku odpadov musí brať do úvahy celý systém. To znamená, že zavedenie ľahkých obalov nemusí nutne viesť k zníženiu vplyvu na životné prostredie. Za určitých okolností významné zníženie hmotnosti alebo objemu obalových materiálov môže mať vážne dôsledky , ktoré môžu byť dokonca diametrálne odlišné od cieľov v oblasti ochrany životného prostredia. Hmotnosť a objem odpadu nie je vždy ukazovateľom dopadu na životné prostredie. Vzťah medzi objemom vzniku odpadov a ich dopadom na životné prostredie je omnoho zložitejší. Je potrebné brať do úvahy celý proces spracovania výrobkov a obalov. Existuje úzky vzťah medzi veľkosťou a hmotnosťou spotrebiteľského a prepravného obalu. Doprava je kľúčovým faktorom pri posudzovaní vplyvu na životné prostredie v balení. Toto bolo zistené v štúdii s názvom "Obaly – nástroj pre prevenciu vplyvov na životné prostredie ", realizovanej vo Švédskom inštitúte Packforsk. Sledovali výrobky počas distribúcie, posudzovali rozmery a hmotnosť obalov a následne vplyv na životné prostredie. Obal musí chrániť výrobok počas dopravy. Ak sa niektorý z obalov alebo výrobkov poškodí, mohlo by to viesť k znehodnoteniu celej palety tovarov, ktoré musia byť zlikvidované ako odpad.

Predchádzanie vzniku odpadov znamená zvýšenie účinnosti

K ďalšiemu zníženiu vplyvu odpadov z obalov na životné prostredie, je holistický prístup, potrebný pre predchádzanie vzniku odpadov a ich zdrojov. Týmto spôsobom je možné optimalizovať obal, aby sa zabránilo produktovým i energetickým stratám a minimalizovať využívanie energie a zdrojov v jednotlivých zložkách obalového systému. Separácia druhotných surovín umožňuje využitie obalov, aby sa vrátili do výrobného cyklu. Zhodnocovanie a recyklácia podporujú predchádzanie vzniku odpadov, šetria prírodné zdroje a šetria energiu.

Integrácia prevencie do vývoja obalu

Európsky priemysel berie svoju zodpovednosť vážne a v posledných rokoch vyvinul rad úspešných nástrojov vedúcich k znižovaniu odpadov z obalov a spotreby prírodných zdrojov. Majú podporu intenzívnejšej spolupráce medzi zúčastnenými stranami, a preto berú do úvahy, že je potrebný integrovaný prístup.