29. 01. 2014

Európska komisia chce výrazne obmedziť spotrebu plastových fliaš

Európsky parlament prijal 14. januára 2014 uznesenie o európskej stratégii na riešenie problematiky plastového odpadu v životnom prostredí

Európsky parlament prijal 14. januára 2014 uznesenie o európskej stratégii na riešenie problematiky plastového odpadu v životnom prostredí. Chce ním minimalizovať vznik odpadu a zabezpečiť jeho čo najefektívnejšiu recykláciu. Do roku 2020 plánuje obmedziť výrobu plastov, ktoré zaťažujú prírodu stovky rokov, a niektoré z nich úplne zakázať. Plastového odpadu, ktorý tvorí okolo 75 % zmesového odpadu, sa v súčasnosti na Slovensku recykluje približne iba 25 %, čo predstavuje asi 28.000 ton plastov.

Po prijatí návrhu novely smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 94/62/EC o obaloch a odpadoch z obalov budú všetky členské štáty povinné do dvoch rokov od vstupu novely do platnosti zabezpečiť zníženie množstva plastových tašiek uvedených na trh o 80 % oproti množstvu uvedenému na trh v roku 2010. Pokiaľ bude novela smernice v priebehu tohto roka prijatá, výrobcovia zodpovední za likvidáciu obalov budú povinní prijať v jej zmysle opatrenia.

Európania spotrebujú podľa informácií Európskej komisie ročne 100 miliárd plastových tašiek, z toho každý Slovák štatisticky 466 tašiek a to väčšinou jednorazovo. Ak by sme v tomto trende pokračovali, v roku 2020 by počet použitých plastových tašiek vzrástol na 111 miliárd.

Európska únia zaväzuje členské štáty uprednostňovať recykláciu odpadov pred skládkovaním a spaľovaním. Na Slovensku sme v roku 2012 uložili na skládky asi 75 % komunálnych odpadov, necelých 10 % spálili v spaľovniach a ani nie 12 % sa nám podarilo zrecyklovať. Pre porovnanie, najúspešnejší recyklátori, Nemecko, Belgicko a Holandsko, zhodnotia každoročne viac ako 60 % komunálneho odpadu. Do konca tohto kalendárneho roka musia členské štáty predložiť Európskej komisii návrhy zhodnocovania odpadu do roku 2020.

Dôsledné dodržiavania predpisov by malo podľa Europarlamentu priniesť okrem čistejšieho a zdravšieho životného prostredia aj ročnú úsporu 72 miliárd eur, zvýšenie obratu v odvetví odpadového hospodárstva a recyklácie o 42 miliárd eur a vytvorenie viac než 400 tisíc pracovných miest do roku 2020. K týmto číslam by sa mala Európska únia dopracovať predovšetkým sprísnením a dôsledným dodržiavaním legislatívy, uplatňovaním zodpovednosti výrobcov za ich produkty od výroby až po ich likvidáciu, ako aj napríklad zákazom bezplatného rozdávania plastových tašiek v obchodoch, zvýhodnením cien za tašky z prírodných materiálov pred plastovými, daňovým znevýhodnením, príspevkami na recykláciu, či v neposlednom rade vzdelávaním, kontrolami a prísnymi sankciami.

Všetky štáty EÚ budú povinné znížiť množstvo plastových tašiek s výnimkou veľmi ľahkých tašiek (pod 10 mikrónov), ktoré sú hygienickým a zdravotným obalom pre voľne predávané potraviny (chlieb, pečivo a pod.) Tie by mali byť postupne nahradené recyklovanými a bio-degradovateľnými taškami. Igelitovú tašku ani dnes nedostanete v Taliansku, Macedónsku, Indii, Číne, v Mexiku a na väčšine Afrického kontinentu. V Nemecku, Dánsku a v ďalších štátoch je ich predaj zdanený či spoplatnený.