Európska komisia schválila balík obehového hospodárstva
 Európska komisia dňa 2. decembra 2015 prijala nový ambiciózny balík legislatívy obehového hospodárstva, ktorý Európu prostredníctvom navrhovaných opatrení nasmeruje k novému systému fungovania ekonomiky

 Európska komisia dňa 2. decembra 2015 prijala nový ambiciózny balík legislatívy obehového hospodárstva, ktorý Európu prostredníctvom navrhovaných opatrení nasmeruje k novému systému fungovania ekonomiky.

 

 Cieľom obehového hospodárstva je uzavretie kruhu v životnom cykle výrobkov a upustenie od doteraz zaužívanej schémy typu „vyťažiť – vyrobiť – použiť – zahodiť.“ Obehové hospodárstvo chápe odpady ako cenné suroviny a potenciálny zdroj pre ďalšiu výrobu. Opatrenia (viď. nižšie) majú prispieť k využívaniu všetkých surovín, výrobkov a odpadu, čo povedie k úspore energií, zníženiu emisií skleníkových plynov a v neposlednom rade by mali napomôcť rastu počtu nových pracovných miest. Európa momentálne prichádza približne o 600 miliónov ton materiálov nachádzajúcich sa v odpade, ktoré by sa dali recyklovať alebo znovu použiť. Recykluje sa len približne 40 % odpadu domácností EÚ, pričom v niektorých oblastiach je miera recyklácie až 80 %, inde menej než 5 %. Európska komisia predpokladá, že obehové hospodárstvo prinesie podnikom v EÚ úsporu v hodnote 600 miliárd eur, vytvorí 580 000 pracovných miest a prispeje k redukcii emisií skleníkových plynov v objeme 450 miliónov ton ročne.

 

 picture1

Obr.: Základný princíp obehového hospodárstva prostredníctvom uzavretého kruhu v životnom cykle výrobkov

 

 

Európska komisia sa ešte v decembri minulého roka 2014 rozhodla stiahnuť predložený legislatívny návrh obehového hospodárstva, aby v priebehu roka 2015 pracovala na ambicióznejšom návrhu. Ten obsahuje viacero opatrení, pričom Komisia teraz vyzýva Európsky parlament a Radu, aby na tieto opatrenia nadviazali a aby si prijatie a vykonanie legislatívnych návrhov určili za svoju prioritu.

 

Nové opatrenia v rámci obehového hospodárstva definujú:

 

 

 • spoločný cieľ EÚ do roku 2030 recyklovať 65 % komunálnych odpadov
 • spoločný cieľ EÚ do roku 2030 recyklovať 75 % odpadov z obalov
 • záväzný cieľ do roku 2030 obmedziť skládkovanie na maximálne 10 % všetkého odpadu
 • zákaz skládkovania oddelene zbieraných zložiek odpadu
 • podporu hospodárskych nástrojov na odklon od skládkovania
 • zjednodušené a lepšie vymedzenie pojmov a harmonizovanie metódy výpočtov miery recyklácie v rámci EÚ
 • konkrétne opatrenia na podporu opätovného používania a priemyselnej symbiózy, kde sa vedľajšie produkty jedného odvetvia stávajú surovinou iného
 • hospodárske stimuly pre výrobcov, aby na trh uvádzali ekologickejšie výrobky a aby podporovali systémy zhodnocovania a recyklácie (napr. obalov, batérií, elektroniky, vozidiel)

 

 

 

Schválenie balíka obehového hospodárstva privítalo aj združenie EXPRA (združenie organizácií zodpovednosti výrobcov vo svete), ktorého je spoločnosť ENVI – PAK, a. s. členom. Princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov je totiž nevyhnutnou súčasťou efektívnych procesov odpadového hospodárstva a prostredníctvom spomínaného balíka získal svoje miesto v legislatívne na celoeurópskej úrovni.

 

Balík obsahuje návrhy na revíziu štyroch nasledujúcich európskych smerníc:

 

 

 • Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení
 • Smernica o odpadoch z obalov
 • Smernica o skládkach
 • Smernica o odpade

 

 

 

Ďalej obsahuje aj konkrétny akčný plán, v ktorom sa stanovujú opatrenia na „uzavretie kruhu“ obehového hospodárstva a riešenie všetkých fáz životného cyklu výrobku od výroby a spotreby až po nakladanie s odpadom a trh s druhotnými surovinami.

 

Európsky akčný plán pre obehové hospodárstvo je k dispozícii TU.

K novému balíku obehového hospodárstva pripravila Európska komisia súbor otázok a odpovedí, ktoré sú k dispozícii TU.