Hana Nováková: Podporujeme rozšírenú zodpovednosť výrobcov tak, ako navrhuje smernica
Prinášame Vám článok zverejnený na najväčšom slovenskom informačnom portáli o dianí v Európskej únii EurActiv

Prinášame Vám článok zverejnený na najväčšom slovenskom informačnom portáli o dianí v Európskej únii EurActiv.sk:

Podľa riaditeľky oprávnenej organizácie ENVI-PAK je dôležité uplatňovať rozšírenú zodpovednosť výrobcov za odpady v obaloch v plnom rozsahu. Poukázala na potrebu stabilnej odpadovej legislatívy, výhody priamej podpory separovaného zberu v mestách a obciach a tiež získavanie skúseností v rámci partnerskej siete PRO EUROPE.

Ministerstvo životného prostredia dlhodobo pracuje na novele zákona o odpadoch, ktorou sa majú prijať aj predpisy európskej smernice o odpade (2008/98/ES). Stále sme žiadnu národnú úpravu neprijali. Ako vnímate vzniknuté oneskorenie?

Európska  smernice 2008/98/ES mala byť do našej legislatívy transponovaná najneskôr v decembri 2010. Ministerstvo životného prostredia najprv uvažovalo iba o novelizácii zákona o odpadoch, ale v konečnom dôsledku pristúpilo k tvorbe úplne nového zákona. To spomalilo celý proces, pretože príprava zákona je omnoho náročnejšia ako len novelizácia niektorých bodov, ktoré  je potrebné zosúladiť  so smernicou Európskej únie. Momentálny stav priamo pri tvorbe tejto legislatívy nie je príliš ružový, pretože na tvorbu zákona priamo vplýva aktuálna politická situácia. Tým pádom sa celý proces veľmi spomalil, dalo by sa povedať, že až zabrzdil. Teraz je už veľmi málo času na to, aby bol zákon o odpadoch posunutý do ďalšieho legislatívneho konania. Zákon je stále len v  štádiu príprav a samotné ministerstvo zatiaľ nepredložilo do ďalšieho procesu jeho paragrafové znenie. Minister životného prostredia sa však aktuálne vyjadril, že toto paragrafové znenie by malo byť výstupom rokovania Zelenej tripartity a mohlo by byť podľa možností použiteľné pre nasledujúcu vládu a nasledujúci parlament. 

Akú časovú perspektívu vidíte pre prijatie nového zákona o odpadoch?

V dnešnej dobe je veľmi ťažké špekulovať o tom, kedy bude tento zákon prijatý. Nevieme aká bude nová vláda, aké bude mať priority, či návrhy, ktoré sú teraz na ministerstve budú pre nové vedenie ministerstva životného prostredia vyhovujúce. Bolo by naozaj veľmi špekulatívne, ak by som sa vyjadrila k nejakým termínom. Určite by bolo dobré dokončiť tento proces čo najskôr. Je dôležité, aby bola legislatíva nastavená stabilne. Od svojho vzniku v roku 2001 bol zákon o odpadoch viac ako 30-krát novelizovaný. To hovorí o jasnej nestabilite legislatívneho prostredia v odpadovom hospodárstve, čo organizáciám, ktoré v tejto sfére pôsobia, nedáva možnosť stanovovať dlhodobé strategické ciele. Nevieme totiž, čo sa v tejto legislatíve zmení, ako sa pohne a či pôvodné nastavenia nebudú o pár mesiacov zmenené.

ENVI-PAK priamo podporuje systém triedenia odpadov v mestách a obciach. Ako hodnotíte výsledky svojho fungovania v roku 2011 a spoluprácu so zainteresovanými stranami?

Už od svojho vzniku uplatňujeme na trhu rozšírenú zodpovednosť výrobcov. Na jednej strane spolupracujeme so spoločnosťami, ktoré uvádzajú na trh výrobky v obaloch, teda tzv. „znečisťovateľmi“. Na druhej strane ENVI-PAK spolupracuje s mestami a obcami, kde odpady od občanov vznikajú. Na túto spoluprácu kladieme veľmi veľký dôraz. Napokon je tu spolupráca so zberovými spoločnosťami, ktoré manipulujú s odpadmi a taktiež s recyklátormi, ktorí v konečnom dôsledku zhodnocujú vyseparované odpady.

Pokiaľ ide o spoluprácu so spoločnosťami, ktoré uvádzajú na trh výrobky v obaloch, ide o viac-menej kontinuálnu spoluprácu. Snažíme sa im predovšetkým zjednodušovať ponúkané systémy, aby boli čo najjednoduchšie v otázke prístupu aj spracovávania dát, ktoré sú z legislatívy povinní viesť. Prijali sme niekoľko nástrojov, ktoré im zjednodušujú prácu. Spoločnosti majú prostredníctvom našej webstránky k dispozícii klientsku zónu, kde môžu online zadávať dáta potrebné pre celý proces služieb, ktoré pre nich vykonávame. Tak isto poskytujeme online helpdesk, kde môže klient zavolať a dostane všetky informácie, ktoré sa týkajú problematiky odpadového hospodárstva. Keďže dbáme o ochranu životného prostredia, zaviedli sme prednedávnom aj elektronickú fakturáciu. Naozaj sa snažíme byť prístupní a pohotoví pre potreby našich klientov.

Čo sa týka druhej stránky odpadov, dôraz je kladený na mestá a obce, s ktorými spolupracujeme. V roku 2011 sme dosiahli spoluprácu s viac ako 1100 mestami a obcami na Slovensku s pokrytím viac ako 2,2 milióna obyvateľov. V mestách a obciach, s ktorými spolupracujeme, prispievame na separovaný zber a snažíme sa obyvateľov motivovať aj výchovno-osvetovou činnosťou k tomu, aby odpad, ktorý vzniká v ich domácnosti, separovali. Ak je odpad vyseparovaný, následne je oveľa ľahšie jeho neskoršie dotriedenie a spracovanie, ako keby sa mal triediť ako zmesný komunálny odpad. Tam sú už náklady a proces celkovo omnoho náročnejšie. Tým, že už je február 2012, zo zákona máme ako oprávnená organizácia povinnosť podať hlásenie ministerstvu životného prostredia za predchádzajúci kalendárny rok, akým spôsobom náš systém splnil povinnosti povinných osôb, ktorými sú teda tí, ktorí uvádzajú na trh výrobky v obaloch. Už teraz môžeme vyhlásiť, že za rok 2011 sa nám tieto ciele podarilo naplniť. Práve aj priamou spoluprácou s mestami a obcami ako aj zberovými spoločnosťami a recyklátormi sme dosiahli tento cieľ.

Aké máte priority do tohto roku? Čo by ste radi zlepšili?

Jedným zo slabých miest je určite legislatíva. Ako som už spomenula, zákon o odpadoch bol novelizovaný viac ako 30krát. V podstate stále pomerne nový zákon o obaloch má tiež svoje muchy. Prax vždy ukáže, čo legislatíva podchytila správne a čo bude treba ešte vycibriť. Aj na ministerstve životného prostredia sa pri príprave nového zákona o odpadoch pracovalo na začlenení zákona o obaloch do zákona o odpadoch. Keďže ide o významnú legislatívnu zmenu chceme byť tak ako doteraz aktívne činní pri tvorbe legislatívy. Tiež sa budeme naďalej snažiť skvalitňovať služby pre našich klientov, pre mestá a obce, pre zberové spoločnosti aj recyklátorov, ktorí s nami spolupracujú.

Ďalšou našou dôležitou prioritou zostáva vzdelávanie občanov, pretože len priamo vzdelávaním obyvateľov o tom, akým spôsobom majú separovať a prečo je to potrebné, môžeme dosiahnuť vyššie množstvá vyseparovaných odpadov, a tým aj chrániť životné prostredie. Len tak môžeme dosiahnuť, aby odpady nekončili na skládke, ale aby sa či už opätovne použili, recyklovali alebo aspoň energeticky zhodnotili.

Ako hodnotíte spoluprácu s podobnými organizáciami z ostatných krajín Európy? Vidíte výhody vyplývajúce zo vzájomnej spolupráce alebo je nakladanie s odpadmi skôr národnou záležitosťou s vlastnými špecifikami?

Ako veľmi dobrý príklad spolupráce môžem uviesť Českú republiku, kde naša partnerská organizácia rovnako ako my priamo podporuje separovaný zber v mestách a obciach. V roku 2009 v čase celosvetovej hospodárskej krízy mestá a obce v Českej republike nemuseli utlmovať separovaný zber, pretože oprávnená organizácia, ktorá tam funguje, výrazne finančne podporila separovaný zber. Tým pádom proces pre mestá a obce pokračoval a v tomto ohľade takmer vôbec nepocítili dôsledky hospodárskej krízy. Na Slovensku samosprávy pocítili dôsledky krízy výraznejšie, pretože daný systém bol implementovaný iným spôsobom. Z dlhodobého pohľadu teda vidíme potenciál práve v priamej podpore separovaného zberu ako veľmi výhodný aj pre samotné mestá a obce, čo sa ukazuje hlavne pri výkyvoch cien druhotných surovín.

Znakom systémov zapojených do PRO EUROPE je ochranná známka ZELENÝ BOD. Predpokladám, že každý občan ho dobre pozná z obalov výrobkov. Jeho umiestnenie informuje, že výrobca sa spolupodieľa na rozvoji systému ZELENÝ BOD, ktorý je najrozšírenejším spôsobom zabezpečovania využitia druhotných surovín pochádzajúcich z komunálneho odpadu v Európe. Podnikatelia, ktorí majú právo používať ochrannú známku ZELENÝ BOD a umiestňujú ju na obaly svojich výrobkov, takýmto spôsobom deklarujú svoj pozitívny prístup k životnému prostrediu a zapojenie sa do systému ZELENÝ BOD.


Hana Nováková MBA je predsedničkou predstavenstva a generálnou riaditeľkou oprávnenej organizácie ENVI-PAK.