Hrozba stopercentných platieb do Recyklačného fondu zažehnaná!
Dňa 8.9. 2009 sa na 40. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky opätovne hlasovalo o zákone, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č

Dňa 8.9. 2009 sa na 40. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky opätovne hlasovalo o zákone, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to po tom, čo prezident Slovenskej republiky využil svoju ústavnú právomoc (právo veta) a vrátil tento už schválený zákon s pripomienkami a návrhmi do NR SR na jeho opätovné prerokovanie.

Podľa opätovne schváleného znenia tohto zákona dovozcovia obalov resp. balených výrobkov naďalej nebudú mať povinnosť platenia príspevku do Recyklačného fondu vo výške 100% za predpokladu, že zabezpečia pre dovezené obaly resp. balené výrobky zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie alebo recykláciu v rozsahu záväzných limitov ustanovených § 8 ods. 2 zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.