Hrozba stopercentných platieb do Recyklačného fondu zažehnaná!
Dňa 8.9. 2009 sa na 40. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky opätovne hlasovalo o zákone, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č

Dňa 8.9. 2009 sa na 40. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky opätovne hlasovalo o zákone, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to po tom, čo prezident Slovenskej republiky využil svoju ústavnú právomoc (právo veta) a vrátil tento už schválený zákon s pripomienkami a návrhmi do NR SR na jeho opätovné prerokovanie.

Poslanci NR SR vzali na vedomie a akceptovali okrem iných navrhovaných zmien i zmenu č. 3 navrhovanú prezidentom SR k vetovanému zákonu, pôvodne schváleného na 39. schôdzi NR SR dňa 30. 6.2009. Predmetom tejto zmeny bol návrh na vypustenie tých novelizačných bodov zo zákona, ktoré fakticky znamenali 100% zaťaženie obalových komodít povinným príspevkom do Recyklačného fondu, a teda zmena znamená ponechanie súčasného právneho stavu. Táto zmena bola poslancami NR SR schválená v rámci zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa opätovne schváleného znenia tohto zákona dovozcovia obalov resp. balených výrobkov naďalej nebudú mať povinnosť platenia príspevku do Recyklačného fondu vo výške 100% za predpokladu, že zabezpečia pre dovezené obaly resp. balené výrobky zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie alebo recykláciu v rozsahu záväzných limitov ustanovených § 8 ods. 2 zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa pôvodne schváleného zákona z 30.6.2009 by mali dovozcovia obalov resp. balených výrobkov povinnosť platiť príspevok do RF za celé množstvo nimi vyrobených/dovezených obalov/balených výrobkov, a to aj v prípade plnenia ich povinností podľa ustanovení § 8 ods. 2 zákona č. 529/2002 o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Sme radi, že snaha, ktorú ENVI-PAK vynaložil v prospech svojich klientov počas celého legislatívneho procesu bola odmenená a zákon bol schválený v tejto podobe.