ISO štandardy pre obaly a životné prostredie
Nedávno boli publikované nové medzinárodné normy ISO pre obaly a životné prostredie

Nedávno boli publikované nové medzinárodné normy ISO pre obaly a životné prostredie. Technického výboru ISO/TC 122/SC 4 Obaly a životné prostredie sa aktívne zúčastnila aj združenie PRO EUROPE, ktorej členom je oprávnená organizácia ENVI–PAK.

PRO EUROPE sa zúčastnilo na stretnutiach s cieľom podporiť a zabezpečiť príslušné štandardy tak, aby boli „transformované“ do už existujúcich medzinárodných noriem CEN (European Committee for Standardization). V normách sa uplatnili vyššie uvedené ciele a metodika zabezpečujúce celosvetový harmonizovaný prístup k optimalizácii, opätovnému použitiu, recyklácii materiálov, energetickému využitiu a kompostovaniu obalov.

Okrem PRO EUROPE sa prípravy noriem zúčastnil aj EUROPEN a Európska organizácia pre materiály - hliník, oceľ, sklo, plasty a nápojové kartóny. Tieto organizácie spolu vydali sériu noriem ISO 18600 skladajúcu sa z nasledovných 6 noriem a 2 technických správ:

ISO 18601:2013, Obaly a životné prostredie - Všeobecné požiadavky na používanie ISO noriem v oblasti obalov a životného prostredia

ISO 18602:2013, Obaly a životné prostredie - Optimalizácia obalového systému

ISO 18603:2013, Obaly a životné prostredie - Opakované použitie

ISO 18604:2013, Obaly a životné prostredie - Recyklácia materiálu

ISO 18605:2013, Obaly a životné prostredie - Energetické využitie

ISO 18606:2013, Obaly a životné prostredie - Organická recyklácia

ISO/TR 17098, Recyklácia obalových materiálov – Správa o látkach a materiáloch, ktoré by mohli brániť recyklácii

ISO/TR 16218, Recyklácia obalových materiálov - Chemické znovu využitie

V nadväznosti na tieto normy pokračujú práce na novom materiáli „Označovanie pre identifikáciu materiálu“, ktorého výsledkom by mala byť ISO Technická správa o označovaní a identifikácii materiálu. V súčasnej dobe je v revízii aj norma ISO 21067 „Obaly - slovník“ a zároveň je v príprave aj „Terminológia v rámci obalov a životného prostredia“, ktorá by mala byť doplnená do vyššie uvedenej normy.

Na záver možno povedať, že nové normy ISO ponúkajú dobrovoľný, ale všeobecne prijímaný rámec, ktorý zaistí trvalú udržateľnosť obalov. Sú určené na harmonizáciu súčasných právnych predpisov v oblasti obalov a životného prostredia tak, aby miestne regulačné systémy neboli prekážkou pre zavádzanie nových výrobkov (obalov). Preto má implementácia radu ISO 1860x pozitívne prispieť k internacionalizácii a exportu.