Klientom ponúkame možnosť elektronickej fakturácie
ENVI-PAK je environmentálnou spoločnosťou, a preto nám záleží na tom, aby sme sústavne znižovali dopad našich činností na životné prostredie

electronic_invoiceENVI-PAK je environmentálnou spoločnosťou, a preto nám záleží na tom, aby sme sústavne znižovali dopad našich činností na životné prostredie. Jedným z ďalších krokov je prechod k elektronickej fakturácii, ktorú svojim klientom ponúkame už od septembra 2011. Veríme, že našim klientom nie sú ľahostajné stromy, ktoré je možné zachrániť tým, že sa obmedzí množstvo papiera využívaného pri administratíve. A nielen to! Pri zasielaní faktúr elektronickou cestou nie sú využívané dopravné prostriedky na ich presun a distribúciu poštou.

Elektronicky zaslaná faktúra slúži ako plnohodnotný daňový a účtovný doklad. Navyše použité postupy zabezpečujú vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu a faktúra spĺňa všetky náležitosti   v zmysle zákona č.222/2004 Z.z. o DPH.Ak faktúru klient potrebujete v papierovej forme, môže si ju kedykoľvek vytlačiť.Elektronická fakturácia je pohodlná, bezpečná a navyše ekologická. Vďaka nej prispejeme i my spolu s našimi klientmi k ochrane životného prostredia.Na využívanie možnosti elektronickej fakturácie je potrebné uzavrieť zmluvu o elektronickej výmene údajov, ktorú je možné si stiahnuť v klientskej zóne internetovej stránky www.envipak.sk, následne vytlačiť v dvoch rovnopisoch a zaslať ich podpísané na poštovú adresu oprávnenej organizácie ENVI-PAK. My následne zašleme nami podpísaný rovnopis späť a spoločne môžeme využívať výhody elektronickej fakturácie.