Konferencia Samospráva a separovaný zber 2011
Pripravovaná odpadová legislatíva  a budúcnosť financovania triedeného zberu v mestách a obciach boli nosné témy druhého ročníka konferencie Samospráva a separovaný zber 2011

hn_smallPripravovaná odpadová legislatíva  a budúcnosť financovania triedeného zberu v mestách a obciach boli nosné témy druhého ročníka konferencie Samospráva a separovaný zber 2011. Priemysel prostredníctvom oprávnenej organizácie ENVI-PAK deklaroval vôľu naďalej rozširovať priamu podporu separovaného zberu v mestách a obciach na Slovensku. Zástupcovia Slovenskej agentúry životného prostredia, Slovenskej inšpekcie životného prostredia informovali reprezentantov viac než 200 slovenských miest a obcí o zmenách, ktoré do odpadového hospodárstva samospráv vnesú nový pripravovaný zákon o odpadoch a nový program odpadového hospodárstva na roky 2011 – 2015.29. septembra 2011 sa v  Sielnici konal druhý ročník  konferencie určenej pre zástupcov samospráv. Na konferencii boli štátnymi orgánmi odprezentované pripravované zmeny v odpadovej legislatíve. „Je to už druhý ročník konferencie a tematika odpadov a triedeného zberu je pre samosprávy veľmi aktuálna. Práve preto sme zaznamenali obzvlášť vysokú účasť a záujem o informácie zo strany miest a obcí,“ povedala Hana Nováková MBA, generálna riaditeľka oprávnenej organizácie ENVI-PAK, ktorá konferenciu pre samosprávy organizovala.mzp_smallNový zákon o odpadochSlovenská republika musí implementovať rámcovú smernicu o odpadoch, a aj preto Ministerstvo životného prostredia pripravuje nový zákon o odpadoch. Zástupcovia samosprávy mali možnosť vzniesť svoje námety a diskutovať priamo s odborníkmi, ktorí sa podieľajú na tvorbe zákona. JUDr. Ivana Škovranová z Centra odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva Slovenskej agentúry životného prostredia porozprávala o novom návrhu zákona o odpadoch a o jeho vplyve na odpadové hospodárstvo v miestnych samosprávach.Veľmi dôležitou oblasťou, ktorú musí nová legislatíva vyriešiť, je financovanie triedeného zberu. Obce ocenili a súhlasili s návrhom zástupcu priemyslu, ktorý prezentoval, ako by malo financovanie triedeného zberu fungovať v budúcnosti.mj_smallNa odpadové hospodárstvo je potrebné nazerať, ako na celok a nie triedený zber vytrhávať z komplexu. Financovanie triedeného zberu je v súčasnej podobe neudržateľné. Množstvo peňazí v systéme klesá, ale nároky na triedený zber stúpajú. „Systém financovania separovaného zberu je potrebné zreformovať a nastaviť tak, aby bolo možné splniť všetky ciele, ktoré na Slovensko kladie Európska únia a zároveň, aby sme dokázali využiť celý hospodársky potenciál triedeného zberu“ navrhuje Miroslav Jurkovič, výkonný riaditeľ Slovenského priemyselného združenia pre obaly a životné prostredie. Navrhuje, aby Slovensko čerpalo zo skúseností zo zahraničia a využilo princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov: „Priemysel je zástancom riešenia, v ktorom budú do systému všetky relevantné subjekty fungujúce na trhových princípoch. Nemá zmysel vytváranie štátnych centralizovaných riešení. Priama podpora zaručí, že peniaze, ktoré zaplatia výrobcovia a dovozcovia, budú použité efektívne – na financovanie triedeného zberu a nie na budovanie nadmerných recyklačných kapacít. Pre mestá a obce je to možnosť, ako vykryť zvýšené náklady na triedený zber a vyrovnať tak hospodárenie. Priama finančná podpora zároveň zaručí flexibilné a efektívne riešenie krízových situácií (pokles cien druhotných surovín). Priama spolupráca umožní operatívnu komunikáciu o problémoch a potrebách spolupracujúcich partnerov.“Tento princíp počíta s komplexným prepojením triedeného zberu odpadov a celkového nakladania s komunálnym odpadom v samospráve. Toto prepojenie pomôže motivovať obyvateľov zapájať sa do triedeného zberu, prepojenie a spoločné obstarávanie služieb zaistí  lepšiu pozíciu samospráv pri vyjednávaní celkových nákladov na nakladanie s odpadmi. V takto nastavenom systéme mestá a obce nebudú na triedený zber doplácať a výrobcovia a dovozcovia budú môcť efektívne plniť svoju povinnosť „znečisťovateľ platí“. Je potrebné nastaviť systém tak, aby všetky oprávnené organizácie uzatvárali zmluvy s mestami a obcami o financovaní triedeného zberu odpadu a priamo sa podieľali na ich nákladoch. Sú potrebné transparentné pravidlá, ktoré sprehľadnia finančné toky tak, aby peniaze plynuli od priemyslu priamo obciam a mestám a zároveň sa stanovili pravidlá na preukazovanie materiálových tokov.
Aktuálny stav triedeného zberu na Slovenskurv_smallNa to, aby bolo možné nastaviť podmienky do budúcnosti, je potrebné poznať aktuálny stav, a preto na konferencii odznela i prezentácia hodnotiaca súčasný stav triedeného zberu na Slovensku.Oprávnená organizácia ENVI-PAK v septembri 2009 zintenzívnila systém priamej podpory triedeného zberu v mestách a obciach na Slovensku. Do septembra 2011 je v systéme priamej podpory zapojených približne 2,3 milióna obyvateľov žijúcich vo viac ako 1000 mestách a obciach. Na základe údajov z miest a obci je možné zhodnotiť stav triedeného zberu na Slovensku. Ako povedal Ing. Roman Vandák zo spoločnosti ENVI-PAK: “Na Slovensku je veľmi nízka úroveň triedenia odpadu, ktorá v budúcnosti neumožní  plniť ciele SR voči Európskej únii.  Problémom je hlavne nízka miera využitia existujúcej infraštruktúry  a poddimenzovaná finančná podpora triedeného zberu.“„Preto je potrebné zvýšiť finančnú podporu na triedený zber  v mestách a obciach. Pripravovaná legislatíva by mala byť nastavená tak, že všetci účastníci odpadového reťazca budú mať jasne nastavené legislatívne práva a povinnosti, zníži sa administratívna náročnosť vykazovania zberu, zhodnotenia a recyklácie pre miestne samosprávy a zlepší sa postavenie obce v tomto reťazci. Tým sa samosprávam uľahčí  prístup k finančným prostriedkom od priemyslu a podporí sa zhodnocovanie vyseparovaných odpadov“, doplnila Hana NovákováZákonná evidencia nakladania s odpadmi a dodržiavanie odpadovej legislatívy je aktuálnou témou pre všetky samosprávy na Slovensku. Slovenská inšpekcia životného prostredia preto informovala účastníkov konferencie o kontrolách dodržiavania aktuálnej legislatívy, najčastejších chybách a sankciách pre samosprávy.speakers_smallSlovenská agentúra životného prostredia zastúpená Ing. Vierou Šimkovicovou, CSc.s predstavila strategické ciele odpadového hospodárstva SR, ktorým je najmä odklonenie odpadov od skládkovania, resp. znižovanie množstva odpadov ukladaných na skládky odpadov. K tomu je potrebné zaviesť opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, znižovanie nebezpečných vlastností odpadov a podpora opätovného použitia výrobkov (plány prevencie) a tiež zvýšenie miery zhodnocovania odpadov vrátane energetického zhodnocovania odpadov.Výzvou na nasledovné obdobie je pre samosprávy i blížiaca sa povinnosť zavedenia zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Účastníci konferencie vítali praktické informácie a príklady riešení mesta Topoľčany.Konferencia sa konala s podporou Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska. Partnermi konferencie boli Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie, Slovenské združenie pre značkové výrobky, Únia potravinárov Slovenska, Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Slovenské združenie výrobcov piva a sladu.