5. medzinárodný kongres PRO EUROPE v Bruseli ukázal, že z hľadiska zdrojov môže byť Európa efektívna
Diskusia o recyklácii a nakladaní s odpadmi bola zásadným krokom k vyššej úrovni využívania zdrojov v priebehu piateho medzinárodného kongresu PRE EUROPE, "ZELENÝ BOD 2010: Zelená ekonomika v akcii", ktorý sa konal v Bruseli v dňoch 7

Diskusia o recyklácii a nakladaní s odpadmi bola zásadným krokom k vyššej úrovni využívania zdrojov v priebehu piateho medzinárodného kongresu PRE EUROPE, "ZELENÝ BOD 2010: Zelená ekonomika v akcii", ktorý sa konal v Bruseli v dňoch 7. a 8. októbra. Cieľom kongresu bolo v blízkej budúcnosti ovplyvniť recyklačnú politiku v Európskej únii.

Organizátorov kongresu, medzi ktorých patrí i oprávnená organizácia ENVI-PAK, potešila bohatá účasť zástupcov priemyslu, zákonodarcov a akademickej obce. Konferencie sa zúčastnilo približne 700 účastníkov z 37 krajín, 34 expertov prispelo k prednáškam konferencie, panelovým diskusiám a okrúhlym stolom. Konalo sa šesť špecializovaných seminárov, zastúpených bolo 450 organizácií – vrátane medzinárodných korporácií a malých a stredných podnikov.  Dvojdňový summit bol jedinečnou príležitosťou na stretnutie zástupcov priemyslu, inštitúcií a akademickej obce, aby spoločne zdieľali svoje úsilie proti hlavnej výzve, ktorej priemysel čelí: aby princíp zodpovednosti výrobcov dosiahol globálny štandard – 20 rokov po tom, čo bol prvýkrát predstavený.

V priebehu bohatého programu kongresu boli prerokované a preverené riešenia významných otázok v procese nakladania s odpadmi. Od platforiem zainteresovaných strán po inovatívny obalový dizajn a environmentálne vzdelávanie, je teraz jasné, že recyklácia bude hrať dôležitú rolu pre každého – od zodpovedných spotrebiteľov až po inžinierov nanotechnológií a politikov.

janez-poto%C4%8DnikPRO EUROPE Kongres bol svedkom účasti významných rečníkov, vrátane Janeza Potočnika, európskeho komisára pre životné prostredie, pani Joke Schauvliege, predsedníčky Rady pre životné prostredie v rámci belgického predsedníctva EÚ, Karla Falkenberga, generálneho riaditeľa DG Environment Európskej komisie, Michaela Braungarta, spoluzakladateľa McDonough Braungart Design Chemistry a Jefa Colruyta, predsedu Colruyt Group.

Joachim Quoden, generálny riaditeľ spoločnosti PRO EUROPE, informoval: "Piaty medzinárodný kongres PRO EUROPE ukázal, že recyklácia a nakladanie s odpadmi sa teraz presunuli na vyššiu úroveň, ako účinok 20 rokov úspešne uplatňovaného princípu zodpovednosti výrobcov. Počas týchto dvoch dn, sme zdieľali spoločné skúsenosti z celej Európy i krajín mimo nej, a to vďaka našim hosťom zo Severnej Ameriky, Austrálie, Brazílie, Číny a Izraela. Náš záver, ktorý oznamujem s veľkou radosťou, je, že z hľadiska zdrojov môže byť Európa efektívna."

Janez Potočnik, európsky komisár pre životné prostredie, povedal: "Eko-priemysel je jadrom transformácie, ktoré musíme dosiahnuť v Európe do roku 2020. Oni sú tými, ktorí sa sústreďujú na kľúčové otázky 21. storočia, ktorými sú rozvoj a zamestnanosť, ale zároveň prinášajú prevratné technológie a služby. Zelené ekonomiky - naše eko-tech spoločnosti - sú základom pre ekologizáciu ekonomiky ako celku. PRO EUROPE a jej členovia si právom môžu pripisovať zásluhy za vytvorenie štruktúr, ktoré dali recyklácii pevné miesto na mape. "

Hana Nováková, generálna riaditeľka ENVI-PAK: „Sme radi, že ENVI-PAK, ako člen PRO EUROPE a spoluorganizátor 5. medzinárodného kongresu PRO EUROPE v Bruseli, prispel k zásadným diskusiám o smerovaní stratégie nakladania s odpadmi a využívania zdrojov. Cenné informácie a odporúčania ostatných členov PRO EUROPE  sú pre nás zdrojom know-how a skúseností, ktoré sú  v západných európskych krajinách už overené a tieto môžeme aplikovať i na Slovensku.”


O PRO EUROPE


PRO EUROPE s.p.r.l. ktorá bola založená v roku 1995, je zastrešujúca organizácia pre obaly a systémy zhodnocujúce odpady z obalov, ktoré využívajú ochrannú známku ZELENÝ BOD. PRO EUROPE vystupuje ako hovorca a ako spoločná politická platforma pre svojich členov, ktorá zastupuje záujmy všetkých organizácií zaoberajúcimi sa zhodnocovaním odpadov z obalov, ktoré využívajú ochrannú známku ZELENÝ BOD.


Poznámky

 

 • PRO EUROPE má svojich členov v 33 krajinách: v 26 členských štátoch EÚ (Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Veľká Británia), v 2 kandidátskych krajinách (Turecko, Chorvátsko), v Srbsku, Nórsku, na Islande, Ukrajine a v Kanade.
 • PRO EUROPE združuje 33 oprávnených organizácií pôsobiacich v rôznych krajinách.
 • Približne 400 miliónov obyvateľov má zabezpečený separovaný zber prostredníctvom systémov, ktoré sú členmi PRO EUROPE.
 • Oprávnené organizácie združené v PRO EUROPE zabezpečili pre svojich členov v roku 2009 zber, zhodnocovanie a recykláciu v objeme približne 32.000 ton obalov.
 • Systémy združené v PRO EUROP v roku 2009 svojou činnosťou zabezpečili ušetrenie viac než 25 miliónov ton CO2.
 • Až 460 miliárd obalov je každoročne označených ochrannou známkou ZELENÝ BOD, registrovanou vo viac než 170 krajinách.
 • PRO EUROPE má sídlo v Bruseli. Prezidentom je Henri Meiresonne (Fost Plus, Belgicko), generálnym manažérom je Joachim Quoden.
 • ENVI-PAK je jedinou oprávnenou organizáciou na Slovensku, ktorá je členom PRO EUROPE.
 • ENVI-PAK na Slovensku vytvoril koordinovaný systém zberu, zhodnotenia/recyklácie komunálneho a priemyselného odpadu z obalov za pomoci všetkých subjektov podieľajúcich sa na materiálovom toku odpadov z obalov.
 • Oprávnená organizáciu ENVI-PAK je ako člen spoločnosti PRO EUROPE exkluzívnym držiteľom licencie ZELENÝ BOD pre SR - je jediný oprávnený poskytovať túto obrazovú ochrannú známku právnickým a fyzickým osobám.

  Umiestnenie tejto ochrannej známky na obaloch výrobkov informuje, že spoločnosť participuje na rozvoji systému ZELENÝ BOD, ktorého hlavnou úlohou je najmä ale nie len podpora triedeného zberu a osveta obyvateľstva, teda najmä ale nie len poradenstvo pre spotrebiteľov a podniky v otázkach životného prostredia a odpadov.

  Systém ZELENÝ BOD je najrozšírenejším spôsobom zabezpečovania využitia druhotných surovín pochádzajúcich z komunálneho odpadu v Európe. Podnikatelia, ktorí majú právo používať ochrannú známku ZELENÝ BOD a umiestňujú ju na obaly svojich výrobkov, takýmto spôsobom deklarujú svoj pozitívny prístup k životnému prostrediu a zapojenie sa do systému ZELENÝ BOD.