Legislatíva odpadového hospodárstva SR aj EÚ smeruje k zmenám
Legislatíva odpadového hospodárstva je živou témou nielen na území Slovenskej republiky, ale aj na pôde Európskej únie

Legislatíva odpadového hospodárstva je živou témou nielen na území Slovenskej republiky, ale aj na pôde Európskej únie. Nastavenie efektívneho a ekologického systému odpadového hospodárstva je stále aktuálnejšou témou, čo vychádza z neustále rastúcich požiadaviek spoločnosti na krajinu a zvyšujúcich sa životných podmienok.

Vláda SR schválila zákon o odpadoch

Príprava dlho očakávaného nového zákona o odpadoch na Slovensku prekročila koncom roka 2015 ďalšiu fázu, smerujúcu k vytvoreniu nového právneho predpisu zameraného na efektívnejšie nakladanie s odpadom. Vláda Slovenskej republiky 17. 12. 2014 schválila návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zákona, ktorý sa koncom roka 2014 vrátil z vnútrokomunitárneho pripomienkového konania v Bruseli, predložil na rokovanie vlády minister životného prostredia Peter Žiga. Cieľom nového zákona je úprava existujúcich a nastavenie nových pravidiel v odpadovom hospodárstve v súlade s osvedčenými štandardmi Európskej únie a ich premietnutie na komunálnu úroveň.

Vláda SR novým zákonom sleduje najmä zníženie množstva odpadov, ktoré sa zneškodňujú skládkovaním, úpravu a zameranosť na predchádzanie vzniku odpadu, minimalizáciu negatívnych vplyvov vzniku a nakladania s odpadom na životné prostredie a zdravie ľudí, zavedenie a uplatňovanie rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov.

Komisia EÚ stiahla balíček kruhovej ekonomiky

O odpadovom hospodárstve sa aktívne diskutuje aj v Európskej únii, čo sa prejavuje na neustálej práci na nastavení čo najefektívnejšieho systému európskeho odpadového hospodárstva smerujúceho k udržateľnému rozvoju.

Komisia EÚ rozhodla o stiahnutí balíčka kruhovej ekonomiky z Pracovného programu na rok 2015, ktorý schválila v decembri 2014, takže kruhová ekonomika nie je súčasťou spomínaného programu. Súčasťou balíčka kruhovej ekonomiky boli i opatrenia z hľadiska odpadového hospodárstva, ako napríklad zvýšenie limitov zberu a recyklácie odpadov z obalov.

Podpredseda Komisie Frans Timmermans, ktorý predstavil Pracovný program Komisie pre rok 2015 a o odpadovom balíčku povedal:

„Komisia oznámila stiahnutie súčasného balíčka kruhovej ekonomiky, aby vytvorila priestor pre širší a efektívnejší rámec v roku 2015. Komisia by rada pracovala na ambicióznejšom legislatívnom návrhu, ktorý pokrýva celý kruh kruhovej ekonomiky a nielen polovicu, ako je súčasne prezentované. Komisia sa preto v roku 2015 vráti s viac ambicióznym návrhom na podporu kruhovej ekonomiky v Európskej únii.“

Kruhová ekonomika hovorí o uzatvorenom cykle (closed-loop) toku materiálu a energie s prihliadaním na prírodné a ľudské zdroje, vedu a technológie.

Európska komisia 16. decembra tohto roka prijala svoj Pracovný program na rok 2015 ustanovujúci akcie, ktoré Komisia plánuje realizovať počas nasledujúcich 12 mesiacov. Jeho cieľom je zlepšiť situáciu v oblasti pracovných príležitostí, ekonomického rastu a investícií a priniesť konkrétne výhody pre občanov. Ide o agendu, ktorá prinesie skutočné zmeny.

Pracovný program Komisie pre rok 2015 stanovuje 23 nových iniciatív navrhnutých komisiou a 80 existujúcich návrhov, ktoré Komisia navrhuje zrušiť alebo pozmeniť z politických alebo technických príčin.

Neustále vyvíjanie legislatívy odpadového hospodárstva je snahou kopírovania rastúcich požiadaviek človeka na prírodu, ktoré sú zdrojom produkcie stále zvyšujúceho sa množstvo odpadov. Neutíchajúca práca na vylepšovaní systému odpadového hospodárstva prevedená do nových právnych predpisov, vychádzajúcich z reálnych potrieb spoločnosti, je znakom dôležitosti národného ako aj európskeho environmentálneho práva.