27. 04. 2010

Legislatívny servis

Vážení klienti,dovoľte, aby sme Vás informovali o pokračovaní legislatívneho procesu novo navrhovaného znenia zákona o obaloch

Vážení klienti,

dovoľte, aby sme Vás informovali o pokračovaní legislatívneho procesu novo navrhovaného znenia zákona o obaloch. O predchádzajúcom procese tohto dokumentu sme Vás priebežne, prostredníctvom nášho legislatívneho servisu, informovali.

Na rokovanie Legislatívnej rady vlády, ktoré sa bude konať 24. 11. 2009, bol dňa 20.11.2009 dodatočne predložený návrh zákona o obaloch, ktorý sa v niekoľkých bodoch líši od znenia, ktoré bolo zaslané na notifikáciu Európskej komisii. Kompletný materiál nájdete na web stránke Legislatívnej rady vlády:

http://rpo.rokovania.sk/lrv/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail/1368

Legislatívne zmeny v návrhu zákona o obaloch uskutočnené po ukončení procesu technickej notifikácie k tomuto návrhu:

1. § 1 - Predmet úpravy

- v § 1 ods. 2 sa spojka „a“ nahrádza spojkou „alebo“:

(2) Tento zákon sa vzťahuje na všetky druhy obalov, ktoré sa uvádzajú na trh a alebo do obehu v Slovenskej republike, a na odpady z týchto obalov bez ohľadu na miesto ich vzniku, na ich používanie a na použitý materiál.

Rozsah pôsobnosti zákona o obaloch bol zmenený nahradením spojky „a“ slovom „alebo“ čím došlo k odstráneniu problematického ustanovenia zákona o obaloch, ktoré vytváralo „právnu medzeru“ doposiaľ nezohľadnenú v návrhu nového zákona o obaloch, napriek skutočnosti, že MŽP SR sa uvedenou otázkou pri príprave návrhu tohto zákona už zaoberalo. Na základe uvedeného ustanovenia sa zákon o obaloch vzťahoval len na tie obaly, ktoré sú na území SR uvedené na trh a zároveň aj do obehu. Vzhľadom na kumulatívny charakter spojky „a“ sa uvedená formulácia mohla chápať v zlučovacom význame, čo znamenalo možnosť vzniku značných legislatívnych komplikácií pri určovaní subjektov patriacich do pôsobnosti zákona o obaloch

2. § 2 písm. h) – Definovanie pojmu „uvedenie na trh“

- v § 2 sa doplnilo písmeno h), ktoré znie:

h) uvedením obalu na trh okamih, keď obal prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby alebo dovozu do etapy distribúcie, a to aj v prípade, ak je určený pre vlastnú potrebu,

Vloženie samostatnej definície „uvedenie na trh“ do návrhu zákona o obaloch vyplynulo z navrhovaného vypustenia definície „uvedenia na trh“ v zákone č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody (návrh zákon sa nachádza v legislatívnom procese), na ktorý sa v platnom zákone o obaloch odkazovalo. Uvedená zmena tohto zákona vyplynula z adaptácie Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008 , ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh. Uvedené nariadenie sa bude uplatňovať od 1. januára 2010 a je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch EÚ. Vzhľadom na skutočnosť, že nariadenie v Čl. II ods. 2. definuje pojem "uvedenie na trh" ako prvé sprístupnenie výrobku na trh Spoločenstva, samostatné definovanie tohto pojmu v zákone o obaloch v jeho pôvodnom znení bolo nevyhnutné pre zachovanie jeho súčasnej legislatívnej štruktúry.

4. § 3 – Prevencia

- v § 3 sa ruší odsek 3 a 4:

(3) Povinná osoba uvedená v odseku 2, ktorá uvádza na trh výrobky balené v obaloch z polyvinylchloridu, je povinná v programe prevencie, okrem požiadaviek podľa odseku 2 písm. a) až c), prijať aj opatrenia na postupné znižovanie a nahrádzanie polyvinylchloridu inými druhmi plastov alebo inými materiálmi.

(4) Prevádzkovateľ stravovacieho zariadenia s trvalou inštaláciou teplej vody, používajúci riad na jedno použitie, je povinný vypracovať program prevencie, ktorý obsahuje opatrenia na postupné znižovanie používania riadu na jedno použitie a opatrenia na nahrádzanie riadu na jedno použitie opakovane použiteľným riadom alebo riadom vyrobeným z biologicky rozložiteľných materiálov. Riad z biologicky rozložiteľných materiálov možno použiť len ak sa zabezpečí jeho zber a organická recyklácia.

Uvedené odseky boli z návrhu zákona vypustené na základe akceptovania zásadných pripomienok, ktoré boli uplatnené v rámci vnútrokomunitárneho pripomienkového konania (proces technickej notifikácie). Uvedené ustanovenia boli pripomienkované Európskou komisiou a viacerými členskými štátmi z dôvodu vytvárania prekážok na vnútornom trhu, z dôvodu diskriminácie výrobkov balených v PVC, ktoré majú byť na základe odseku 3 postupne nahrádzané obalmi z iných materiálov a v prípade odseku 4 aj neopodstatnenosťou a neúčelnosťou opatrenia.

5. § 4 - Požiadavky na zloženie a vlastnosti obalov

Zmeny ustanovenia § 4 vychádzajú z rozhodnutia Komisie č. 2009/292/ES, ktorým sa ustanovuje výnimka v prípade plastových prepraviek a plastových paliet v súvislosti s úrovňou koncentrácie ťažkých kovov ustanovenou v smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov; uvedené rozhodnutie nahrádza rozhodnutie Komisie 1999/177/ES o plastových debnách a plastových paletách.

6. § 26 – Účinnosť

- dátum účinnosti bol zmenený z 01. septembra 2009 na 01. februára 2010:

§ 26

„Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2010“