Legislatívny zámer o odpadoch v medzirezortnom pripomienkovom konaní
Dňa 10. 5. 2013 zverejnilo MŽP SR Legislatívny zámer zákona o odpadoch do medzirezortného pripomienkového konania

Dňa 10. 5. 2013 zverejnilo MŽP SR Legislatívny zámer zákona o odpadoch do medzirezortného pripomienkového konania. Medzi hlavné dôvody vzniku nového návrhu Legislatívneho zámeru zákona o odpadoch je nové smerovanie zákona:

1) Zákon ustanoví podmienky zrušenia Recyklačného fondu. Ukončenie jeho činnosti bude prebiehať postupne, pričom bude stanovený termín zastavenia platieb výrobcov a dovozcov do Recyklačného fondu, v závislosti na reálnom fungovaní kolektívnych organizácií pre jednotlivé druhy odpadov.

2) Nový zákon bude plne rešpektovať princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov definovaný legislatívou Európskej únie, pričom sa nepočíta s uplatnením rozšírenej zodpovednosti výrobcov nad rámec vyplývajúci zo smerníc Európskej únie. Rozšírená zodpovednosť sa bude uplatňovať na výrobcov resp. dovozcov elektrozariadení, batérií a akumulátorov, vozidiel a obalov.

3) Pre zlepšenie a sprehľadnenie systému fungovania činnosti kolektívnych organizácií, ako aj pre zabezpečenie rovnakých podmienok fungovania týchto organizácií, bude zavedená ich povinná autorizácia.

4) Zodpovednosť za nakladanie s vytriedenými zložkami komunálneho odpadu, vrátane finančnej zodpovednosti, budú mať výrobcovia príslušných výrobkov, ktorí túto povinnosť plnia vo vzťahu ku komunálnemu odpadu prostredníctvom kolektívnych organizácií. Pokiaľ však ide o zložku - biologicky rozložiteľný komunálny odpad, zodpovednosť za nakladanie s touto zložkou vrátane finančnej ostáva na obci.

5) Autorizované kolektívne organizácie na odpady z obalov (papier, kovy, plasty, sklo) budú povinné uzavrieť zmluvu s každou obcou, ktorá o to požiada. Pri zbere elektroodpadu z domácností, použitých batérií a akumulátorov bude kolektívna organizácia povinná uzatvoriť zmluvu s obcou a obec bude povinná na základe tejto zmluvy umožniť jej zber na svojom území, na náklady tejto organizácie.

6) Za zber a ďalšie nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom bude naďalej zodpovedať obec, ktorá bude na tento účel oprávnená vyberať miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad od pôvodcu komunálneho odpadu, t.j. od občana.

7) Zákon konkrétne zadefinuje pojem „zberný dvor“ a určí základné podmienky jeho prevádzky a jeho úlohu v systéme triedeného zberu komunálnych odpadov, pričom bude preferovaný vznik a prevádzka jedného zberného dvora pre viaceré obce.

V rámci medzirezortného pripomienkového konania je možné uplatniť pripomienky k predloženému materiálu do 23. 5. 2013.

O ďalšom vývoji a zmenách Legislatívneho zámeru zákona o odpadoch Vás budeme informovať.

Legislatívny zámer zákona o odpadoch si v plnom znení môžete prevziať TU.

Budeme radi, ak sa na nás v tejto súvislosti obrátite na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk.