04. 12. 2013

Legislatívny zámer zákona o odpadoch vládou

Dňa 3. 7. 2013 bol na 66. schôdzi vlády SR schválený Legislatívny zámer zákona o odpadoch

Dňa 3. 7. 2013 bol na 66. schôdzi vlády SR schválený Legislatívny zámer zákona o odpadoch. Počas medzirezortného pripomienkového konania bolo podaných 383 pripomienok, z toho 195 zásadných. Počet akceptovaných pripomienok MŽP SR bolo 176, z toho 104 zásadných.

Hlavné body schváleného Legislatívneho zámeru zákona o odpadoch sú:

1) V zákone budú ustanovené podmienky zrušenia Recyklačného fondu.

2) Zadefinuje sa Rozšírená zodpovednosť výrobcov. Rozšírená zodpovednosť výrobcov je zodpovednosť výrobcov za všetky fázy životného cyklu svojich výrobkov od vývoja, výroby, predaja či marketingu až po zber a recykláciu odpadov z nich. Legislatívne alebo nelegislatívne opatrenia zabezpečujúce rozšírenú zodpovednosť výrobcov budú vychádzať z článku 8 rámcovej smernice o odpade. Všetci výrobcovia a dovozcovia, na ktorých sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť, budú povinní zaregistrovať sa v osobitnom registri, ktorý bude súčasťou informačného systému odpadového hospodárstva. Nový zákon o odpadoch bude plne rešpektovať princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov definovaný legislatívou Európskej únie, pričom sa počíta s uplatňovaním zodpovednosti aj vo vzťahu ku komoditám, ktoré sú v súčasnosti spoplatňované príspevkami do Recyklačného fondu. Plnenie povinností bude výrobca zabezpečovať na základe vlastného rozhodnutia buď individuálne alebo kolektívne.

3) Hlavným cieľom udeľovania autorizácie je vytvorenie systémov združeného nakladania, zabezpečujúcich zber a zhodnotenie celkového množstva vyzbieraného a vytriedeného odpadu z daných komodít. Systém združeného nakladania je systém, umožňujúci účasť zainteresovaných subjektov vrátane samospráv, zberových spoločností a spracovateľov pôsobiacich na území Slovenskej republiky za nediskriminačných podmienok. Ďalšou z podmienok autorizácie bude preukázanie zapojenia sa do systému združeného nakladania (dostatočné personálne, finančné a materiálové kapacity na zabezpečovanie svojich úloh) počas celého obdobia udelenej autorizácie ako aj preukázanie garancií (záruky) financovania plnenia povinností organizácie zodpovednosti výrobcov v prípade ukončenia jej činnosti. Požadovaná bude taktiež zmluvne zabezpečená povinnosť postarať sa o celkové množstvo vytriedených zložiek komunálneho odpadu v zazmluvnených obciach.

4) Upravia sa podmienky zabezpečovania povinného triedeného zberu ustanovených zložiek komunálneho odpadu. Zodpovednosť za vytriedené zložky komunálneho odpadu budú mať výrobcovia príslušných výrobkov, ktorí túto povinnosť plnia vo vzťahu ku komunálnemu odpadu individuálne alebo kolektívne so zohľadnením reálnych nákladov. Pokiaľ však ide o zložku biologicky rozložiteľný komunálny odpad, zodpovednosť za nakladanie s touto zložkou, vrátane finančnej, ostáva na obci. Za zber a ďalšie nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom (KO) bude naďalej zodpovedať obec.

5) V zákone sa konkrétne zadefinuje pojem „zberný dvor“ a určia sa základné podmienky jeho prevádzky a jeho úloha v systéme triedeného zberu KO.

6) Naďalej sa zachovajú programy odpadového hospodárstva. Zmenu je však možné očakávať v programoch obcí, kde sa ustanoví povinnosť vypracovať tento program iba pre obce s počtom obyvateľov nad 1 000 s tým, že menšie obce sú oprávnené, nie však povinné, tento program vypracovať.

7) Budú ustanovené dolné a horné hranice pokút, s rozlíšením podľa charakteru deliktu (závažný, menej závažný, administratívny, iný) a druhu deliktu (výkon, činnosť, nakladanie s nebezpečnými odpadmi, iný).

8) Ustanoví sa nový zákaz, a to vykupovať odpad z farebných kovov a iný kovový odpad od fyzickej osoby – nepodnikateľa, resp. výrazne sa sprísnia podmienky a kontrola takéhoto výkupu (prevencia páchania trestnej činnosti).

Väčšina pripomienok podaných oprávnenou organizáciou ENVI-PAK boli zapracované do Legislatívneho zámeru zákona o odpadoch. Oprávnená organizácia ENVI-PAK v rámci svojich pripomienok upozornila na niektoré oblasti, ktoré podľa nášho názoru bolo potrebné dopracovať alebo spresniť ako napríklad programové dokumenty, nastavenie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov nielen v rámci triedeného zberu komunálneho odpadu a autorizáciu kolektívnych systémov.

Návrh legislatívneho zámeru zákona o odpadoch prerokovaný vládou SR si môžete prevziať TU.