Lidl informoval o získaní certifikátu pre zodpovedné organizácie
Spoločnosť Lidl obstála v environmentálnom audite oprávnenej organizácie ENVI-PAK a stala sa v poradí siedmym subjektom, ktorý získal certifikát pre zodpovedné organizácie

Spoločnosť Lidl obstála v environmentálnom audite oprávnenej organizácie ENVI-PAK a stala sa v poradí siedmym subjektom, ktorý získal certifikát pre zodpovedné organizácie.

Spoločnosť Lidl aktívne prispieva k ochrane životného prostredia a zvyšovaniu environmentálneho povedomia, čo potvrdil aj výsledok environmentálneho auditu. Obchodný reťazec ho absolvoval v rámci medzinárodného projektu ZODPOVEDNÁ SPOLOČNOSŤ, ktorého autorom je oprávnená organizácia ENVI-PAK. Lidl sa na základe výsledkov auditu stal siedmou spoločnosťou, ktorá sa môže pochváliť ziskom certifikátu pre zodpovedné organizácie.

„Lidl na základe dosiahnutého hodnotenia v environmentálnom audite potvrdil správnosť nastavenia procesov v oblasti triedenia a zhodnocovania odpadov a vysokú úroveň svojej environmentálnej zodpovednosti. Lidl sa už dlhšie profiluje ako environmentálne zodpovedná organizácia aj prostredníctvom viacerých inšpiratívnych a užitočných environmentálnych projektov pre školy,“ uviedla Jana Gemeranová z ENVI-PAK.

Vo všetkých 123 predajniach, v oboch logistických centrách a na centrále spoločnosti Lidl platí politika triedenia odpadu – papiera, plastov a batérií. Obchodný reťazec vďaka tomu ročne recykluje tisícky ton druhotných surovín. Lidl navyše významne prispieva k úspore emisií skleníkových plynov a energie.

Lidl sa tiež angažuje vo viacerých spoločensky zodpovedných projektoch, pričom ich realizuje v spolupráci s verejnosťou. Vďaka jeho zákazníkom sa v rámci kampane „Voda pre stromy“ od leta 2012 podarilo vyčleniť prostriedky na výsadbu viac ako 250 000 mladých stromčekov v Tatrách. V roku 2014 usporiadal Lidl súťaž v zbieraní PET fliaš pre základné a stredné školy. Do Ekohry sa zapojilo takmer 150 000 žiakov, ktorí celkovo odovzdali viac ako 300 ton plastu. Všetky vyzbierané fľaše skončili na základe dohody s oprávnenými organizáciami v zberných dvoroch jednotlivých miest.

Projekt ZODPOVEDNÁ SPOLOČNOSŤ realizuje oprávnená organizácia ENVI-PAK od júla 2014. Zodpovedná spoločnosť je medzinárodný partnerský projekt zameraný na zvýšenie vedomostí, zručností a návykov týkajúcich sa triedenia odpadov z obalov, na zmenu spotrebiteľského správania a prevzatie zodpovednosti za prostredie, v ktorom žijeme. Cieľom projektu je vzdelávať a informovať zamestnancov organizácií, študentov, obyvateľov obcí a verejnosť o správnom zaobchádzaní s odpadom a podporovať tak činnosti v oblasti triedenia odpadov a ochrany životného prostredia.