04. 12. 2013

MPK k zákonu o odpadoch a zákonu o obaloch ukončené

Dňa 5. septembra 2012 bolo ukončené skrátené medzirezortné pripomienkové konanie k zákonu o odpadoch a zákonu o obaloch

Dňa 5. septembra 2012 bolo ukončené skrátené medzirezortné pripomienkové konanie k zákonu o odpadoch a zákonu o obaloch.

Ministerstvo životného prostredia predložilo návrh zákona o odpadoch a zákonu o obaloch do skráteného legislatívneho procesu z dôvodu hrozby značnej hospodárskej škody v dôsledku podanej žaloby na Slovenskú republiku pre nesplnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

Návrh zákona o odpadoch v tejto podobe rieši absentujúce časti transpozície rámcovej smernice.

V súlade s rámcovou smernicou dochádza k zmene v hierarchii odpadového hospodárstva, ďalej sa v návrhu zavádzajú nové inštitúty – stav konca odpadu, definícia vedľajšieho produktu a program predchádzania vzniku odpadu.

Ukončením medzirezortného pripomienkového konania by ministerstvo malo pristúpiť k vyhodnoteniu pripomienok a zahájeniu rozporového konania. Po vyriešení rozporov v pripomienkach bude zákon posunutý do ďalšieho legislatívneho procesu.

Návrh zákona nebude predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. O ďalšom vývoji legislatívneho procesu k návrhu zákona o odpadoch Vás budeme priebežne informovať.