MŽP posunulo návrh zákona do ďalšieho legislatívneho konania
Ministerstvo životného prostredia SR ukončilo proces vyhodnocovania a zapracovávania pripomienok k návrhu zákona o odpadoch, ktoré boli uplatnené v rámci medzirezortného pripomienkového konania

Ministerstvo životného prostredia SR ukončilo proces vyhodnocovania a zapracovávania pripomienok k návrhu zákona o odpadoch, ktoré boli uplatnené v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

Návrh zákona bol pod číslom 29922/2014 predložený na prerokovanie Legislatívnej rade vlády na jej 65. rokovanie, ktoré sa uskutoční dňa 12. 8. 2014.

MŽP vyhodnotilo 2614 pripomienok z celkovo zaslaných 2664, z toho bolo 1613 zásadných a 1123 pripomienok ministerstvo akceptovalo.

Nový zákon o odpadoch by mal vstúpiť do platnosti od 1.1. 2015 a nahradiť tak 13 rokov starú právnu normu. Nový zákon prinesie významné zmeny v oblasti odpadového hospodárstva, predovšetkým:

•    zavádza rozšírenú zodpovednosť výrobcov, ktorí prevezmú zodpovednosť za výrobky počas ich celého životného cyklu,

•    ruší činnosť Recyklačného fondu k marcu 2016,

•    upravuje programové dokumenty v odpadovom hospodárstve,

•    zavádza práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi,

•    upravuje zodpovednosti a pravidlá nakladania s komunálnym odpadom,

•    nastavuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí v odpadovom hospodárstve,

•    určuje sankcie za porušenie povinností určených zákonom.

O ďalšom legislatívnom procese návrhu zákona o odpadoch ako aj o najdôležitejších zmenách Vás budeme priebežne informovať.

Kompletný materiál predložený Legislatívnej rade vlády nájdete TU.