Medzirezortné pripomienkové konanie k novému zákonu o odpadoch bolo ukončené
Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o odpadoch bolo 6

Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o odpadoch bolo 6. mája 2014 ukončené. K návrhu bolo 2660 pripomienok, z toho 1613 zásadných. Nový zákon by mal vstúpiť do platnosti od januára 2015.

Cieľom nového zákona o odpadoch je, aby sa viac odpadu triedilo a recyklovalo a menej ho končilo na skládkach.

Najvýraznejšie zmeny, ktoré by mal priniesť nový zákon o odpadoch sú:

•    Rozšírená zodpovednosť výrobcov a dovozcov za výrobok od jeho výroby až po jeho spracovanie ako odpadu. O vytriedený odpad sa na vlastné náklady postarajú nové Organizácie zodpovednosti výrobcov a zákon už zakazuje, aby vytriedený odpad skončil na skládkach. Za tento odpad zaplatí výrobca. Nový systém zníži obciam náklady až o tretinu a obec úsporu môže premietnuť do nižších poplatkov za odpad.

•    Zrušenie povinnosti vypracovania Programu odpadového hospodárstva pre pôvodcu odpadu.

•    Zrušenie Recyklačného fondu, ktorý má zaniknúť koncom marca 2016. Zodpovednosť za plnenie záväzkov ponesú výrobcovia a štát. Proces zániku fondu bude postupný.

•    Vybudovanie prehľadného a aktuálneho informačného systému, ktorý zmapuje toky odpadov.

•    Sprísnenie výkupu kovov od fyzických osôb nepodnikateľov. Cieľom je eliminovať pokračujúce krádeže kovov. Pre zberne pribudne povinnosť uhrádzať platby výlučne bezhotovostne, uplatniť daň z príjmov, povinnosť uskladniť kov 7 dní, monitorovanie kamerovým systémom a povinnosť využívať len váhy s platným certifikátom o ich ciachovaní. Jednotlivé zberne sa budú musieť uchádzať u ministerstva životného prostredia o certifikát, že spĺňajú všetky podmienky pre svoje pôsobenie.

•    Boj proti nelegálnym „čiernym“ skládkam odpadov sprísnením sankcií a vyššími právomocami polície. Ak výška škody presiahne 266 eur, začne polícia konať pri zisťovaní vinníka v zmysle trestného zákona. Časť poplatkov za odpad uložený na legálnu skládku sa bude zhromažďovať v Environmentálnom fonde. Tieto peniaze budú určené pre obce na likvidáciu opusteného odpadu.

Návrh nového zákona o odpadoch si v plnom znení môžete prevziať TU.

Budeme radi, ak sa na nás v tejto súvislosti obrátite na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk.