Medzirezortné pripomienkové konanie k vyhláškam k zákonu o odpadoch
Dňa 28. 4. 2015 predložilo Ministerstvo životného prostredia SR do medzirezortného pripomienkového konania návrh šiestich vyhlášok a jedného výnosu vzťahujúcich sa k zákonu č

Dňa 28. 4. 2015 predložilo Ministerstvo životného prostredia SR do medzirezortného pripomienkového konania návrh šiestich vyhlášok a jedného výnosu vzťahujúcich sa k zákonu č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Medzirezortné pripomienkové konanie je proces prostredníctvom, ktorého je možné komentovať a pripomienkovať návrhy vytvorené MŽP SR. Pripomienkovať predložené materiály je možné prostredníctvom portálu právnych predpisov.

Pripomienky k navrhovaným materiálom je možné predkladať do 20. 5. 2015.

Navrhovaná platnosť predložených materiálov je od 1. januára 2016.

Do medzirezortného pripomienkového konania boli predložené návrhy nasledujúcich právnych predpisov:

Vyhláška MŽP SR o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

Predložený návrh vyhlášky ustanovuje tie podrobnosti právnej úpravy mechanizmu nakladania s odpadmi, ktorá je v návrhu zákona o odpadoch vystavaná na dôslednom uplatňovaní princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí svoje povinnosti s tým spojené majú možnosť realizovať vo vlastnej réžii alebo prostredníctvom na to určených autorizovaných subjektov (Organizácií zodpovednosti výrobcov).

Návrh vyhlášky tak detailnejšie upravuje proces registrácie výrobcov vyhradených výrobkov, náležitosti žiadostí o autorizáciu na výkon činnosti na individuálne nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu, na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov a na činnosť tretej osoby, náležitosti Správy o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov a Správy o funkčnosti systému individuálneho nakladania, informačné povinnosti týkajúce sa vyhradených výrobkov, propagačné a vzdelávacie aktivity ohľadne nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, finančnú záruku výrobcu elektrozariadení, proces nakladania s elektroodpadom, osobitne prípravu na opätovné použitie elektroodpadu, označovanie batérií a akumulátorov a nakladanie s použitými batériami a akumulátormi, požiadavky na zloženie, vlastnosti, označovanie a zálohovanie obalov, nakladanie s odpadmi z obalov a so starými vozidlami a niektoré požiadavky na vozidlá alebo ich časti.

Návrh kompletného materiálu na pripomienkovanie nájdete TU

Vyhláška MŽP SR o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

Predmetom návrhu vyhlášky sú podrobnosti o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu, prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu, skládky odpadov, úložiska kovovej ortuti, zariadenia na zber a výkup odpadov, výrobcu vyhradeného výrobku, spracovateľa elektroodpadu, použitých batérií a akumulátorov a starých vozidiel, podrobnosti o oznámení pri zbere alebo výkupe odpadu od fyzických osôb a podrobnosti ohlasovacej povinnosti voči koordinačnému centru.

Návrh kompletného materiálu na pripomienkovanie nájdete TU

Vyhláška MŽP SR o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti

Nastavuje pravidlá skládkovania a prevádzkovania skládok odpadu ako aj dočasným uskladnením kovovej ortuti.

Návrh kompletného materiálu na pripomienkovanie nájdete TU

Vyhláška MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Predmetom úpravy tohto návrhu vyhlášky sú programové dokumenty odpadového hospodárstva, všeobecné ustanovenia o nakladaní s odpadom vrátane prevádzkovej dokumentácie a požiadaviek na zberný dvor, výpočet energetickej účinnosti, požiadavky na triedený zber komunálnych odpadov, spôsob výpočtu obvyklých nákladov, podrobnosti o obsahu žiadostí o vydanie súhlasu a vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, podrobnosti o autorizácii na spracovateľskú činnosť a o odbornej spôsobilosti naň a o odborných posudkoch vo veciach odpadov vrátane odbornej posudkovej spôsobilosti.

Medzi významné zmeny, ktoré prináša návrh vyhlášky oproti doteraz platnému stavu možno zaradiť ustanovenia týkajúce sa zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, zavedenie požiadaviek na triedený zber komunálnych odpadov a spôsobu výpočtu obvyklých nákladov, zoznam lokalít s výskytom medveďa hnedého vo väzbe na povinnosť ustanovenú v § 14 ods. 1 písm. j) nového zákona o odpadoch a podrobnosti o využívaní odpadov na povrchovú úpravu terénu. Návrhom vyhlášky sa zároveň upravujú aj požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej spracovateľskej činnosti a prípady, kedy sa vyžaduje alebo môže vyžadovať odborný posudok.

Návrh kompletného materiálu na pripomienkovanie nájdete TU

Vyhláška MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Predmetom úpravy návrhu vyhlášky je zoznam skupín, podskupín, druhov a poddruhov odpadov, ktoré slúžia na zaradenie odpadu, zoznam nebezpečných vlastností odpadov podľa Bazilejského dohovoru, zoznam skupín odpadov podliehajúcich režimu kontroly a zoznam škodlivých látok podľa Bazilejského dohovoru, ako aj postup na posúdenie nebezpečných vlastností odpadu a klasifikáciu odpadu ako nebezpečného odpadu. Návrhom vyhlášky sa upravuje aj postup pri zaraďovaní odpadov do príslušnej skupiny a podskupiny.

Návrh kompletného materiálu na pripomienkovanie nájdete TU

Vyhláška MŽP SR o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu

Stanovuje sadzby pre výpočet príspevkov do RF ako aj Zoznam výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do RF.

Návrh kompletného materiálu na pripomienkovanie nájdete  TU

Výnos MŽP SR o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je ustanoviť jednotné postupy a metódy pri odbere vzoriek, pri príprave vodného výluhu odpadov, stanovení sledovaných ukazovateľov a vodných výluhov odpadov a štatistickom spracovaní výsledkov z analýz odpadov a výluhov odpadov a vyjadrovania výsledkov z analýz odpadov.

Návrh kompletného materiálu na pripomienkovanie nájdete TU