Ministri podporili energeticky efektívne spaľovanie odpadu
Ministri životného prostredia odobrili novú smernicu o odpadoch a jasnejšie definovali prioritný rebríček jeho spracovania

Ministri životného prostredia odobrili novú smernicu o odpadoch a jasnejšie definovali prioritný rebríček jeho spracovania. Zhodli sa, že spaľovaním možno získať energiu, ktorá prispeje nielen k šetreniu fosílnymi palivami, ale aj k redukcii tvorby emisií skleníkových plynov z odpadových skládok. Lekárske a environmentálne organizácie sú nespokojné.

„Skrz podporu využívania odpadu ako druhotného zdroja je cieľom novej smernice zníženie množstva skladovaného odpadu a skleníkových plynov, ktoré vychádza zo skládok,“ konštatuje spoločné stanovisko ministrov životného prostredia, ktorí sa na zasadnutí Rady zišli 20. októbra.

Ministri diskutovali predovšetkým o zmene prístupu EÚ k odpadu. Nové pravidlá by mali klásť prísny dôraz na hierarchiu manažmentu spracovania. Ministri odsúhlasili 5-stupňový rebríček prioritného spracovania odpadov:

  • prevencia,
  • opätovné použitie,
  • recyklácia,
  • obnovenie (vrátane obnovenia na energiu),
  • likvidácia environmentálnym spôsobom.

Ministri tak doplnili 4-bodový rebríček odporúčaní, ktorý definuje Smernica o odpadoch, schválená európskymi poslancami v polovici júna. Nová legislatíva považuje „energeticky efektívne spaľovanie odpadu“ za jeho obnovenie. Technológia má potenciál čiastočne nahradiť energie, ktoré sa inak vyrábajú z fosílnych palív, resp. sa čerpajú z iných prírodných zdrojov.

BusinessEurope, organizácia združujúca európskych zamestnávateľov, privítala vyjasnenie definície odpadu. Súčasne však vyjadrila sklamanie, že ministri nespravili ani krok smerom k vytvoreniu celoeurópskeho trhu s odpadom.

Naopak, nespokojné sú organizácie venujúce sa ochrane ľudského zdravia. Tvrdia, že pri spaľovaní odpadu sa do ovzdušia uvoľňujú viaceré toxické látky, ktoré sa môže negatívne dotknúť ekosystémov. „Sme proti tomu, aby sme boli svedkami, ako sa množstvo spáleného odpadu zvyšuje z roka na rok, čo môže ohroziť veľa Európanov,“ tvrdí vo svojom stanovisku z júna 2008 Medzinárodná asociácia lekárov.

Konečné schválenie smernice o odpadoch prišlo po rokoch náročných vyjednávaní medzi ministrami a európskymi poslancami. Pôvodný návrh na revíziu odpadovej politiky EÚ sa objavil na stole už v roku 2005.

Najväčším kompromisom oboch strán je stanovovanie cieľov odpadovej prevencie. Poslanci sa vzdali návrhu, aby konkrétne limity a úrovne určovala smernica, členské krajiny sa na oplátku zaviazali, že si vytvoria vlastné národné programy. Každá vláda by ich mala predstaviť do 5 rokov od vstupu smernice do platnosti, pričom Európska komisia bude vývoj sledovať a každoročne vydá hodnotiacu správu.

Na druhej strane, smernica stanovuje celoeurópsky recyklačný cieľ. Do roku 2020 musia členské krajiny spoločne zabezpečiť recyklovanie polovice komunálneho a 70% stavebného odpadu. S takýmito limitmi nie sú spokojné environmentálne organizácie, ktoré ich označili za príliš nízke na to, aby dokázali výraznejšie znížiť mieru tvorby skleníkových plynov z odpadových skládok. Namietajú aj voči tomu, že okrem komunálneho a stavebného odpadu legislatíva nedefinuje žiadne ďalšie kategórie.