Momentálne neprebiehajú žiadne MPK týkajúce sa odpadov z obalov
Prehľad ukončených medzirezortných pripomienkových konaní nájdete na tejto adrese: http://www

Prehľad ukončených medzirezortných pripomienkových konaní nájdete na tejto adrese:

http://www.envipak.sk/sk/Legislativa/Legislativny-proces/Ukoncene-pripomienkove-konania.alej