NOVELA ZÁKONA O ODPADOCH
Vážení klienti, dovoľujeme si Vás informovať, že 6. novembra 2008 Národná rada SR schválila uznesením č

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás informovať, že 6. novembra 2008 Národná rada SR schválila uznesením č. 1143 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nakoľko novelu podpísal aj prezident SR, účinnosť nadobúda 1. januára 2009.

Znenie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. nájdete na http://www.nrsr.sk/Dynamic/Download.aspx?DocID=291778.

Novela zákona upravuje evidenčné povinnosti subjektov vykonávajúcich zber vrátane výkupu odpadov z farebných kovov. Upravil sa aj spôsob oznamovania o porušení povinností zo strany výkupní a preskúmanie oznámenia zo strany obvodného úradu životného prostredia alebo Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

Upozorňujeme našich partnerov na bod zákona č. 7., ktorého znenie je nasledovné:

V § 56 ods. 3 sa v prvej vete slová „za to množstvo“ nahrádzajú slovami „zodpovedajúci množstvu odpadu z“, slová „pri ktorých“ nahrádzajú slovami „o ktorom“, za slová „preukáže, že“ sa vkladajú slová „ako prvý“ a za slová „starých vozidiel“ sa vkladajú slová „a výsledkom tohto zhodnotenia alebo spracovania nie je odpad“.

Odôvodnenie k bodu 7.: „Platba príspevku do Recyklačného fondu za spoplatnené výrobky sa uskutočňuje len raz, keď sa výrobok uvádza na trh v Slovenskej republike. Preto aj zníženie príspevku za zhodnotenie odpadu z takéhoto výrobku je možné uskutočniť len raz. Doterajšie znenie § 56 ods. 3 zákona o odpadoch nebolo v tomto smere dostatočne jednoznačné. Preto sa navrhuje spresnenie tak, že zníženie príspevku môže uplatniť len ten, kto ako prvý sám alebo prostredníctvom zmluvného partnera odpad zhodnotil. Aby sa odstránili pochybnosti, či pri konkrétnej činnosti ide naozaj o zhodnotenie odpadu a nie len o jeho úpravu (úprava je zmena vlastností odpadov za účelom ďalšieho nakladania s nimi), navrhuje sa doplniť text, že zníženie príspevku možno uplatniť len ak výsledkom vykonanej činnosti nie je odpad. Navrhovaným pozmeňovacím návrhom sa nemení zmysel ani doterajší obsah ustanovenia § 56 ods. 3, len sa spresňuje jeho znenie.“

Pre úplnosť dodávame, že definíciu odpadu upravuje § 2 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň nová smernica Európskeho parlamentu a rady 2008/98/ES z 19. 11. 2008 o odpade v Článku 6 Stav konca odpadu definuje, kedy niektorý špecifický odpad prestáva byť odpadom.

Nakoľko v praxi dochádza k nejasným prípadom, keď držiteľ odpadu chápe výstup svojej činnosti ako surovinu a nie ako odpad, prosím venujte tejto legislatívnej zmene zvýšenú pozornosť v prípade, že znížite ako výrobca alebo ako dovozca príspevok do Recyklačného fondu podľa § 56 ods. 3 zákona o odpadoch.