Najdôležitejšie zmeny pre povinné osoby podľa nového zákona o obaloch
Ako sme Vás už informovali, nový zákon o obaloch bol dňa 3.marca 2010 schválený Národnou radou Slovenskej republiky

Ako sme Vás už informovali, nový zákon o obaloch bol dňa 3.marca 2010 schválený Národnou radou Slovenskej republiky. Po podpise prezidentom Slovenskej republiky nadobudne zákon účinnosť 1. mája 2010.

Zákon o obaloch podrobne analyzujeme. Počas prebiehajúceho analyzovania zákona si Vás dovoľujeme oboznámiť s najdôležitejšími zmenami, ktoré nestrpia odklad a sú pre činnosť Vás, našich klientov, významné:

§ 2 Základné pojmy písm. g), ktoré znie:

g) povinnou osobou fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, ktorá:

 1. používa obaly na balenie výrobkov alebo plní výrobky do obalov,
 2. uvádza na trh výrobky v obaloch,
 3. uvádza na trh obaly s výnimkou výrobcov a dovozcov obalov, ktorí dodávajú nepoužité prázdne obaly povinným osobám uvedeným v prvom bode,

Podľa navrhovanej novej definície je povinnou osobou: balič/plnič, dovozca balených výrobkov a dovozca/výrobca prázdnych obalov priamo určených do distribučnej siete:

 • Postavenie povinnej osoby nadobúda výrobca prázdnych obalov, ktoré sú priamo alebo prostredníctvom ďalších dodávateľov odovzdávané spotrebiteľom do distribučnej siete.
 • Postavenie povinnej osoby stráca dovozca prázdnych obalov na územie SR, ktoré sú po dovoze odovzdané baličom/plničom. Pre tieto spoločnosti máme pripravený produkt, ktorým vyriešime ich povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch. Ak sa Vás táto zmena dotýka kontaktujte nás prosím v tejto veci čo najskôr na emailovej adrese: consulting@envipak.sk.

§ 3 Prevencia podľa § 3 ods. 2, ktorý znie:

(2) Povinná osoba, ktorá vyrába výrobky, ktoré sú balené priamo ňou alebo na základe jej požiadavky treťou osobou, alebo povinná osoba, ktorou je distribútor výrobkov, ktorý balí a distribuuje výrobky pod svojou obchodnou značkou a uvádza na trh výrobky v obaloch v množstve presahujúcom ročne viac ako 10 ton obalov je povinná vypracovať program prevencie, ktorý obsahuje

 • kvantitatívne ciele pre prevenciu,
 • opatrenia na ich dosiahnutie,
 • spôsob kontroly plnenia cieľov.

Zmeny voči aktuálnemu zneniu zákona spočívajú:

 • Povinnosť spracovania programu prevencie mal výrobca výrobkov alebo distribútor výrobkov, ktorí nemuseli byť súčasne aj povinnými osobami. Podľa nového zákona sú nositeľmi tejto povinnosti už len povinné osoby.
 • Povinnosť bude účinná od 1.5.2010 bez akejkoľvek prechodnej doby pre tie subjekty, ktoré podľa súčasného znenia zákona sú síce povinnými osobami, no nie sú nositeľmi tejto povinnosti. Pokiaľ budú povinnými osobami aj od 1.5.2010, je potrebné si zanalyzovať povahu svojej činnosti, či sa na ne nebude vzťahovať povinnosť podľa § 3 ods. 2, a ak áno, bude nevyhnutné predložiť program prevencie obvodnému úradu životného prostredia ihneď po nadobudnutí účinnosti nového zákona.

§ 7 Zber a zhodnocovanie odpadov z obalov ods. 1, ktorý znie:

(1) Povinná osoba je povinná zabezpečiť zber odpadov z obalov, vrátane odpadov z opakovane použiteľných obalov (ďalej len „zber odpadov z obalov“) uvedených na trh alebo do obehu a ich zhodnocovanie8) a recykláciu najmenej vo výške záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov (ďalej len „záväzné limity“) ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 21 písm. f); táto povinnosť sa nevzťahuje na povinnú osobu, ktorá uvedie na trh alebo do obehu menej ako 200 kg obalov za kalendárny rok.

Zmeny voči aktuálnemu zneniu zákona spočívajú:

 • v zaradení opakovane použiteľných obalov medzi obaly, na ktoré sa vzťahuje povinnosť plnenia záväzných limitov zberu a zhodnocovania/recyklácie. Následne v § 7 ods. 6 zákonodarca konštatuje, že v prípade opakovane použiteľných obaloch dochádza k ich zaradeniu pri ich prvom uvedení na trh alebo do obehu na území Slovenskej republiky, pričom táto povinnosť sa nevzťahuje na tie povinné osoby, ktoré uvedú na trh za jeden rok súhrnne menej ako 200 kg opakovane použiteľných obalov (pokiaľ nie sú povinnými osobami aj pri iných obaloch)
 • v oslobodení povinnej osoby od tejto povinnosti v prípade, že na trh alebo do obehu v SR uvádza menej ako 200 kg obalov ročne. Na túto spoločnosť sa však naďalej vzťahujú ostatné povinnosti, ktoré zákon na povinné osoby ukladá. Zároveň sú tieto spoločnosti povinné plniť povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch. Ak sa Vás táto zmena dotýka kontaktujte nás prosím v tejto veci čo najskôr na emailovej adrese: consulting@envipak.sk.

§ 7 Zber a zhodnocovanie odpadov z obalov ods. 11, ktorý znie:

(11) Ten kto uvádza do obehu výrobky balené v obaloch, ktoré pochádzajú od povinných osôb, ktoré si nesplnili povinnosť podľa § 9 ods. 1, je zodpovedný za splnenie povinností tejto povinnej osoby podľa odseku 1 a § 10 ods. 1 v prípade, ak táto povinná osoba uvedie na trh alebo do obehu súhrnne viac ako 200 kg obalov za kalendárny rok; zodpovednosť plniť povinnosti podľa tohto odseku sa vzťahuje len na to množstvo obalov, ktoré povinná osoba dodala osobe, ktorá uvádza do obehu výrobky balené v obaloch.

Uvedené paragrafové znenie znamená, že každá spoločnosť, ktorá odoberá výrobky v obaloch od povinnej osoby, je v prípade nesplnenia si povinnosti tejto povinnej osoby podľa § 9 ods. 1, ktorý znie:

„(1) Povinná osoba a oprávnená organizácia sú povinní požiadať ministerstvo o zápis do registra.“,

povinná zabezpečiť zber odpadov z obalov, vrátane odpadov z opakovane použiteľných obalov uvedených na trh alebo do obehu a ich zhodnocovanie a recykláciu najmenej vo výške záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov z množstva obalov odobratých od takejto povinnej osoby. Podmienkou je, aby táto povinná osoba uviedla na trh alebo do obehu súhrnne viac ako 200 kg obalov za kalendárny rok.

Nakoľko toto paragrafové znenie môže ovplyvniť plnenie Vašich povinností a navyše sa naňho sa vzťahuje podľa § 18 Správne delikty ods. 2, písm. e) pokuta až do výšky 332 000 eur odporúčame všetkým našim klientom, ktorých sa toto paragrafové znenie dotýka, písomne upraviť zmluvný vzťah so svojimi dodávateľmi ustanovením, ktoré bude deklarovať záväzok dodávateľa dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona o obaloch a zákona o odpadoch vrátane súvisiacich vykonávacích predpisov.

Navrhujeme nasledovné znenie:

Dodávateľ vyhlasuje, že pri uskutočňovaní svojej činnosti nie je v porušení žiadneho platného všeobecne záväzného právneho predpisu a teda si riadne a včas plní všetky povinnosti vyplývajúce z takýchto predpisov, najmä zo zákona č. ..../2010 Z. z. o obaloch vrátane súvisiacich vykonávacích predpisov a zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane súvisiacich vykonávacích predpisov. Dodávateľ sa zaväzuje, že takýto stav nepretržite zachová počas celého času trvania zmluvného vzťahu s odberateľom. Zmluvné strany sú zároveň uzrozumené s tým a súhlasia, že tieto vyhlásenia a záväzok dodávateľa majú pre odberateľa podstatný význam a teda ak by sa preukázalo, že nie sú pravdivé, resp. že bol záväzok porušený, odberateľ by nemal záujem na uzatvorení tohto zmluvného vzťahu resp. na jeho ďalšom trvaní a preto by takáto skutočnosť bola kvalifikovaná ako dôvod pre odstúpenie od zmluvy. Pokiaľ v dôsledku nepravdivosti ktoréhokoľvek vyhlásenia dodávateľa či porušenia jeho záväzku uvedeného v tomto odseku vznikne odberateľovi akákoľvek ujma (priama či nepriama škoda či iná ujma, hoci aj nemajetková), dodávateľ je povinný odberateľovi nahradiť každú takúto ujmu bez zbytočného odkladu po tom, čo odberateľ dodávateľovi vznik ujmy preukáže rozhodnutím orgánu verejnej správy, znaleckým posudkom, účtovnými dokladmi, či iným preukázateľným spôsobom (postačuje aj jeden spôsob preukázania). Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že za vzniknutú ujmu na strane odberateľa budú považovať aj ujmu hroziacu, pokiaľ je zrejmé, že k vzniku ujmy dôjde (napr. po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty, avšak pred jej zaplatením odberateľom), a teda že dodávateľ ujmu v takomto prípade uhradí odberateľovi bez ohľadu na skutočnosť, či už následky ujmy voči odberateľovi nastali. Pokiaľ si dodávateľ splnil povinnosť úhrady požadovanej ujmy, nezbavuje ho to povinnosti ďalšej úhrady, pokiaľ sa neskôr preukáže, že ujma odberateľa bola väčšieho rozsahu resp. že následky porušenia vyhlásenia či porušenia záväzku dodávateľa sa prejavili neskôr.