04. 12. 2013

Národná rada Slovenskej republiky schválila znenie nového zákona o obaloch

Dňa 03. 03. 2010, na rokovaní 49. Schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, bol schválený vládny návrh zákona o obaloch

Dňa 03. 03. 2010, na rokovaní 49. Schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, bol schválený vládny návrh zákona o obaloch. Návrh zákona bol schválený len s drobnými technicko-legislatívnymi a jazykovými zmenami.

V rámci prerokovania návrhu zákona o obaloch vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky bolo k tomuto návrhu prijatých viacero pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktorých obsahom boli predovšetkým legislatívno-technické a jazykové pripomienky, bez významných dopadov na obsahové znenie jednotlivých ustanovení návrhu zákona o obaloch, s odporúčaním gestorského výboru tieto pripomienky schváliť.

Zákon o obaloch bude v znení schválenom Národnou radou Slovenskej republiky postúpený prezidentovi Slovenskej republiky.

Predpokladané nadobudnutie účinnosti zákona o obaloch je 1.mája 2010.

Podrobnejšie informácie nájdete na:

https://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=1383