Návrh POH SR 2016-2020 v medzirezortnom pripomienkovom konaní
Návrh Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016-2020 je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré bude ukončené 20

Návrh Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016-2020 je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré bude ukončené 20. 8. 2015. Ide o v poradí 5. národný program stanovujúci základné požiadavky, ciele a opatrenia zamerané na oblasť odpadového hospodárstva. Vychádza z vyhodnotenia predchádzajúceho POH SR na roky 2011 až 2015 a z analýzy súčasného stavu a potrieb odpadového hospodárstva SR.

Návrh programu prihliada na schválený Operačný program Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020, ktorý sa bude svojím zameraním významným spôsobom podieľať na smerovaní investícií do infraštruktúry odpadového hospodárstva v časovom horizonte do roku 2020.

Štruktúra návrhu POH zodpovedá požiadavkám článku 28 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej len „rámcová smernica o odpade“). Neobsahuje opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu podľa článku 29 rámcovej smernice o odpade, keďže tieto boli prijaté v samostatnom dokumente.

Program zároveň prihliada na otvorené rokovania Európskej komisie týkajúce sa obehového hospodárstva a výhľadových plánov Stratégie odpadového hospodárstva na roky 2025 a 2030 v rámci pripravovaného „odpadového balíčka“, ktorý má zásadným spôsobom zmeniť spôsob nakladania s odpadmi v prospech ich recyklácie a trvalo udržateľného využívania recyklovatelných odpadov.

Okrem jednotlivých ministerstiev, štátnych inštitúcií a samospráv môže svoje pripomienky vzniesť aj verejnosť po zaregistrovaní sa na portáli právnych predpisov.


Návrh programu si môžete prečítať TU.