Návrh POH SR 2016-2020 zverejnený
Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo návrh Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len POH SR) na roky 2016 – 2020

Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo návrh Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len POH SR) na roky 2016 – 2020. POH SR je strategickým dokumentom vlády SR, ktorý určuje smerovanie odpadového hospodárstva SR na vytýčené obdobie.

Odráža vnútroštátnu politiku odpadového hospodárstva, vzťahuje sa na celé územie Slovenskej republiky a jeho účelom je zabezpečiť plnenie opatrení vyplývajúcich zo smerníc Európskej únie pre oblasť odpadov. POH SR je ako strategický dokument s celoštátnym dosahom predmetom posudzovania vplyvov strategických dokumentov podľa § 4 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Záväzná časť POH SR obsahuje cieľové smerovanie nakladania s určenými druhmi a množstvami odpadov (prúdy odpadov), polychlórovanými bifenylmi a kontaminovanými zariadeniami v určenom čase a opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov. Ciele zamerané na znižovanie množstva odpadov z obalov, množstva polychlórovaných bifenylov a kontaminovaných zariadení a opatrenia na ich dosiahnutie sa musia uviesť v samostatnej časti POH SR.

Smerná časť POH SR obsahuje zámery na vybudovanie zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov nadregionálneho významu.

Časový harmonogram

•    Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu, lehota na pripomienky

Termín: máj – jún 2015

•    MŽP zabezpečí vypracovanie odborného posudku

Termín: jún – júl 2015

•    Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

Termín: júl – august 2015

•    Predloženie strategického dokumentu na rokovanie vlády Slovenskej republiky

Termín: september 2015 

Návrh Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020 je k dispozícii TU.