04. 12. 2013

Návrh Zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Do 18. augusta 2012 prebieha medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Do 18. augusta 2012 prebieha medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (IPKZ)  je súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzovanie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia. Vychádza zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia).

Návrh zákona upravuje práva a povinnosti osôb na úseku IPKZ, odbornú spôsobilosť na poskytovanie odborného poradenstva na úseku IPKZ, postupy v procese integrovaného povoľovania, informačný systém IPKZ, pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku IPKZ, sankcie za porušenie povinností.

Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia by mal nadobudnúť účinnosť  7. januára 2013.

Návrh zákona je k dispozícií aj našej stránke.