27. 04. 2010

Návrh na zmenu zákona o odpadoch

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 13. 11. 2009 bol do Národnej rady Slovenskej republiky doručený návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily TKÁČOVEJ a Ivana ŠTEFANCA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 13. 11. 2009 bol do Národnej rady Slovenskej republiky doručený návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily TKÁČOVEJ a Ivana ŠTEFANCA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (parlamentná tlač 1344).

Predložený návrh zákona sa vzťahuje výlučne na právnu úpravu batérií a akumulátorov, pričom pre výrobcov prenosných batérií a akumulátorov ukladá povinnosť zabezpečiť systém zberu týchto batérií a akumulátorov v súlade s cieľmi stanovenými Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch (článok 10) pre zber použitých batérií a akumulátorov, s tým, že odber použitých prenosných batérií a akumulátorov nie je možné viazať na kúpu novej prenosnej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru a na odplatu za tento odber.

Novela zároveň navrhuje ustanoviť povinnosť výrobcu batérií a akumulátorov platiť príspevok do Recyklačného fondu iba za tie prenosné, priemyselné a automobilové batérie a akumulátory, pre ktoré nezabezpečí dosiahnutie stanoveného zberového podielu, t. j. 25% do 26. 09. 2012 a 45% do 26. 09. 2016.

Aktuálny stav legislatívneho procesu k predmetnému návrhu zákona, návrh zákona bol pridelený predsedovi NR SR na rozhodnutie.