Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 17. 6. 2013 zverejnilo MŽP SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 17. 6. 2013 zverejnilo MŽP SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov. Pripomienky je možné uplatniť v rámci medzirezortného pripomienkového konania k predloženému materiálu do 8. 7. 2013.

Navrhnutý termín účinnosti novely zákona je 1. januára 2014.

Najdôležitejšie zmeny návrhu zákona o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov sú:

- cena poplatkov za zmesový komunálny odpad bude jednotná a nebude sa znižovať podľa vytriedených zložiek,

-    - pre obce na území, ktorých sa nachádza skládka odpadov, alebo odkalisko sa zavádza možnosť po splnení konkrétnych podmienok, použiť príjmy plynúce z poplatkov za uloženie odpadov na skládku i na inú oblasť životného prostredia, ako odpadové hospodárstvo,

- zoznamy ostatných odpadov a nebezpečných odpadov, za ktoré sa platí poplatok za uloženie odpadov na skládku odpadov, sa rozšíria o konkrétne druhy odpadov podľa katalógu odpadov, za ktoré sa budú platiť zvyšujúce sa poplatky, čo bude viesť k nárastu nákladov firiem na likvidáciu týchto druhov odpadov,

- poplatky za uloženie odpadov na skládku odpadov sa budú zvyšovať s nasledujúcimi rokmi až do roku 2016 a následne budú zvyšované o infláciu v položkách ostatných odpadov (príloha č. 4) a v položkách nebezpečných odpadov (príloha č. 5) podľa pripravovanej novely,

- ak poplatník nepredloží, odmietne predložiť prevádzkovateľovi skládky alebo odkaliska doklady týkajúce sa zaradenia odpadu za účelom kontroly správnosti jeho zaradenia, je prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska oprávnený odmietnuť odpad prevziať.

Pokiaľ máte i Vy pripomienky k návrhu zákona o odpadoch, prosím, obráťte sa na nás a my ich radi spracujeme a zaradíme do pripomienkového konania.

O ďalšom vývoji a zmenách v návrhu zákona o odpadoch Vás budeme informovať.

Kompletný materiál návrhu zákona o odpadoch si v plnom znení môžete prevziať TU.

Budeme radi, ak sa na nás v tejto súvislosti obrátite na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk.