Návrh zákona o odpadoch bol odoslaný do NRSR
Po tom, čo Vláda Slovenskej republiky 17. 12. 2014 schválila návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bol návrh zákona 7

Po tom, čo Vláda Slovenskej republiky 17. 12. 2014 schválila návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bol návrh zákona 7. 1. 2015 doručený Národnej rade Slovenskej republiky. 

Nasledovať bude prerokovávanie návrhu zákona vo Výboroch Národnej rady a následne v pléne.

Materiál je možné prezrieť a stiahnuť TU 

Cieľom nového zákona je úprava existujúcich a nastavenie nových pravidiel v odpadovom hospodárstve v súlade s osvedčenými štandardmi Európskej únie a ich premietnutie na komunálnu úroveň.

Vláda SR novým zákonom sleduje najmä zníženie množstva odpadov, ktoré sa zneškodňujú skládkovaním, úpravu a zameranosť na predchádzanie vzniku odpadu, minimalizáciu negatívnych vplyvov vzniku a nakladania s odpadom na životné prostredie a zdravie ľudí, zavedenie a uplatňovanie rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov.