Nepriama novelizácia zákona o odpadoch
3. augusta 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 258/2011 Z.z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia, prostredníctvom ktorého bol nepriamo novelizovaný zákon č

3. augusta 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 258/2011 Z.z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia, prostredníctvom ktorého bol nepriamo novelizovaný zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.


V. článok spomínaného zákona prináša v zákone o odpadoch nasledovné zmeny:  • Pôvodca použitých batérií a akumulátorov má povinnosť odovzdať ich osobám oprávneným na nakladanie s nimi, nielen, ako to bolo doteraz, osobám, ktoré majú podľa slovenského zákona o odpadoch udelenú autorizáciu.
  • Taktiež spracovateľ elektroodpadu má povinnosť odovzdať použité batérie a akumulátory odobrané z elektroodpadu len osobám oprávneným na nakladanie s nimi, nielen tým osobám, ktoré majú podľa slovenského zákona o odpadoch udelenú autorizáciu.
  • Menia sa povinnosti výrobcov vozidiel, častí vozidiel, materiálov a vybavenia používaného vo vozidlách, zadefinoval sa termín „nebezpečných látok“ a obmedzenie používania týchto látok vo vozidlách.
  • Výrobcovia a dovozcovia majú povinnosť dostatočne informovať o environmentálne vhodnom spracovaní vozidiel.
  • Výrobcovia a dovozcovia majú možnosť znížiť si platby za výrobky do Recyklačného fondu nielen u tých osôb, ktoré majú udelený súhlas slovenskými štátnymi orgánmi, ale i prostredníctvom zhodnotenia odpadu z výrobkov v iných štátoch.


Kompletné znenie zákona si môžete stiahnuť tu:Zákon č. 258/2011 Z.z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia