Netreba sa báť separovať odpad
Bratislava, 21. mája 2008 – Medzinárodná konferencia PRO EUROPE pod názvom „ZELENÝ BOD 2008: Od odpadu k manažmentu zdrojov“ potvrdila, že prelomom tisícročí sa zmenil pohľad všetkých zainteresovaných na odpady, špeciálne na odpady z obalov

Bratislava, 21. mája 2008 – Medzinárodná konferencia PRO EUROPE pod názvom „ZELENÝ BOD 2008: Od odpadu k manažmentu zdrojov“ potvrdila, že prelomom tisícročí sa zmenil pohľad všetkých zainteresovaných na odpady, špeciálne na odpady z obalov. Viac ako 500 účastníkov reprezentujúcich Európsky parlament, povinné osoby – podnikateľov, ktorí balia, resp. plnia výrobky do obalov, zberové spoločnosti, recyklátorov, odborníkov v oblasti odpadov, ako aj spotrebiteľov diskutovalo nielen o ekologických, ale aj ekonomických, právnych a spoločenských súvislostiach ochrany životného prostredia. Slovensko na tejto konferencii zastupovala oprávnená organizácia ENVI-PAK, ktorá už 5 rokov podporuje zavedenie a zdokonalenie separovaného odpadu v slovenských obciach a mestách.

Vybudovanie spoločnosti, ktorá nebude tvoriť žiadny odpad, je de facto nemožné. Avšak hlavnou úlohou štátu je vytvoriť také podmienky pre občanov aj firmy, aby množstvo odpadu bolo minimálne a aby sa v maximálnej možnej miere dal znovu zhodnotiť. Podľa prezidenta PRO EUROPE, Bernarda Hérodina, v 8 z 10 prípadov je možné odpad separovať, túto surovinu zhodnotiť a znovu použiť vo výrobe alebo službách. Preto sa oprávnené organizácie po celej Európe združené v organizácii PRO EUROPE zameriavajú na osvetu v oblasti separovaného zberu medzi obyvateľmi, ale tiež podporu výrobcov obalov a následne baličov v procese redukcie a optimalizácie balenia výrobkov.

Phillipe Diercxsens, predseda pracovnej skupiny za udržateľnú spotrebu a výrobu organizácie BusinessEurope však dáva na zreteľ, že nedostatočný obal a následné poškodenie alebo zničenie výrobku môže mať na životné prostredie ďaleko negatívnejší dopad ako redukované množstvo obalu. Ako príklad uviedol potravinársky priemysel, kde sa 60 – 70 % energie spotrebuje pri výrobe produktu. Pri poškodení výrobku táto energia neprinesie žiadny výsledok pre spotrebiteľa alebo spoločnosť, iba negatívny vplyv na životné prostredie. Hovorcovia sa tiež zhodli na tom, že jednou z najdôležitejších úloh spoločnosti, či už štátu alebo povinných osôb, je osveta obyvateľstva. Veď 2/3 ekologických tlakov, vrátane spotreby prírodných zdrojov a vzniku skleníkových plynov spôsobujú výrobky a služby spojené s bývaním, potravinami a mobilitou obyvateľov. Spotrebitelia, ale aj podnikateľské subjekty musia pochopiť, že „odpad sa rovná ďalší zdroj surovín“ a že ich podiel na separovanom odpade a šetrení s energiou nie je len kvapkou v mori.

„Informovanosť obyvateľov o správnom nakladaní s odpadmi a správnom spôsobe separovania odpadov z obalov považujeme za základnú podmienku efektívneho a ekologického odpadového hospodárstva. Preto oprávnená organizácia ENVI-PAK, spolu s podporou členov a klientov, realizuje osvetové projekty pre rôzne cieľové skupiny – deti a mládež, ich rodičov, ale takisto je partnerom miestnej samosprávy pri budovaní systému separovaného zberu v obciach na Slovensku,“ uvádza Hana Nováková, generálna riaditeľka ENVI-PAK. Veď najlepšou cestou, ako zmeniť produkty a služby, je zmeniť dopyt spotrebiteľov, ich myslenie a životný štýl. Viac ako 95 % Európanov je podľa Eurobarometra z marca 2008 presvedčených, že ochrana životného prostredia je dôležitá a asi tri štvrtiny Európanov je ochotných kupovať environmentálne prijateľné výrobky, aj keď to bude znamenať vyššiu cenu. Záujem o „zelené nákupy“ – tovary a služby šetrné k životnému prostrediu – na Slovensku podľa predpokladov ENVI-PAK nedosahuje tieto čísla, pretože aj z pohľadu miery recyklácie odpadov z obalov je Slovensko až na 22. mieste v EÚ (dáta PRO EUROPE z obdobia 2004-2006). Dáta z roku 2008 ENVI-PAK ani PRO EUROPE zatiaľ nemajú k dispozícii, ale podľa osobných reakcií Slovákov na kampaň „Každý môže separovať odpad“, ktorú ENVI-PAK spustil v máji 2008, obyvatelia Slovenska majú záujem o ochranu životného prostredia a triedenie odpadu. Ostáva už len vytvoriť vo všetkých obciach Slovenska podmienky pre separovaný zber odpadu, čo od roku 2010 bude zákonnou povinnosťou každej obce.

Za dosiahnutím trvalo udržateľného životného prostredia by teda nemali stáť dane, poplatky a sankcie, ale štát by mal motivovať obyvateľov a podnikateľské prostredie, aby sa chovali ekologicky prijateľne a nemal by im klásť do cesty prekážky. Veď na pokrytie súčasných potrieb obyvateľov Zeme len z prírodných zdrojov by sme potrebovali 3 takéto planéty. Preto separovaný zber a následné zhodnotenie druhotných surovín patria v dnešnom svete k témam číslo jedna.