Nová Vyhláška MŽP SR k zákonu o obaloch
 31. marca 2011 vyšla v Zbierke zákonov vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 14

 31. marca 2011 vyšla v Zbierke zákonov vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 14. marca 2011 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch č. 91/2011.Táto vyhláška ustanovuje:


  1. obsah a spôsob vedenia Registra povinných osôb a oprávnených organizácií, vzor potvrdenia o zápise do registra a vzor žiadosti o zápis do registra,
  2. podrobnosti o evidencii obalov, odpadov z obalov a o ich vedení, podrobnosti o ohlasovaní údajov z evidencie obalov a odpadov z obalov,
  3. podrobnosti o označovaní obalov a o označovaní zálohovaných obalov na nápoje,
  4. podrobnosti o požiadavkách na zloženie a vlastnosti obalov,
  5. záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a  pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov,
  6. podrobnosti o spôsobe preukazovania plnenia záväzných limitov v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov na území členských štátov Európskej únie, ako aj mimo územia členských štátov Európskej únie.


Nová vyhláška prináša najmä úpravu evidenčných povinností povinných osôb a oprávnených organizácií (§ 3),  úpravu označovania obalov (§ 4), nové vzory tlačív – Žiadosť o zápis do registra povinných osôb a oprávnených organizácií (Príloha č. 1), Evidenčný list obalov a odpadov z obalov (Príloha č. 3), Hlásenie o obaloch uvedených na trh alebo do obehu v Slovenskej republike a o plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov (Príloha č. 4) a záväzné limity (Príloha č. 7).Vyhlášku si môžete stiahnuť tu:


Vyhláška 91/2011 k zákonu o obaloch