Novela zákona o odpadoch a jej vplyv na povinnosti samospráv
Dňa 7. novembra 2012 podpísal prezident Ivana Gašparovič zákon z 19. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č

Dňa 7. novembra 2012 podpísal prezident Ivana Gašparovič zákon z 19. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon bude platiť od 1. januára 2013.

Novela zákona je tzv. technickou transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade, pričom neobsahuje koncepčné zmeny odpadového hospodárstva, mení len čiastkové oblasti úpravy najmä zákona o odpadoch, ale aj zákona o obaloch a zákona o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad.

Najdôležitejšie zmeny, ktoré sa dotknú samosprávy:

1. Program  odpadového hospodárstva (POH)

 • Obce musia vypracovať POH a predložiť na schválenie podľa § 6 ods. 5 zákona o odpadoch (ďalej len „zákon“) do štyroch mesiacov po tom, ako bude vydaný POH kraja (podľa vyjadrenia Slovenskej agentúry životného prostredia sú tieto POH vo vysokom štádiu rozpracovanosti);
 • POH (kraja aj obce) musí v súlade s novelizovaným § 4 zákona zodpovedať hierarchii odpadového hospodárstva (pričom je kladený dôraz najmä na predchádzanie vzniku odpadu a následne na prípravu na opätovné použitie, až potom nasleduje recyklácia, iné zhodnocovanie, napríklad materiálové zhodnocovanie a ako posledné zneškodňovanie).
 • Po novom budú mať obce možnosť vypracovať POH vo vzájomnej spolupráci, čím je možné výrazne uľahčiť túto povinnosť z hľadiska časovej a finančnej náročnosti (novelizovaný § 6 ods. 8 zákona).
 • Bude vydaná nová vyhláška, ktorá bude upravovať aj náležitosti POH obce.
 • V prípade POH kraja i obce vzhľadom na platnú legislatívu (zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie) ide o strategický dokument, a preto bude ďalej potrebné, aby pred schválením príslušným obvodným úradom životného prostredia (zmena účinná od 1.1.2013 kvôli zrušeniu krajských úradov životného prostredia) prešiel tiež procesom SEA; tento proces si vyžaduje jeden až tri mesiace.


2. Biologický odpad (BIO), biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) a jeho zber (podľa novelizovaného § 39 ods. 16 písm. b) zákona)

 • Vzniká povinnosť obce zaviesť triedený zber BIO/ BRKO, a to od 1.1.2013 (teda od účinnosti novely zákona).

Obec sa môže vyhnúť povinnosti zaviesť a zabezpečovať triedený zber BRKO len v konkrétnych prípadoch, a to buď energetickým zhodnotením týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 podľa Prílohy 2 zákona, alebo pokiaľ je preukázané, že zber neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, najmä v historických centrách miest a v riedko osídlených oblastiach alebo obec preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov kompostuje vlastný odpad alebo je to pre obec ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s komunálnymi odpadmi nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku (podľa novelizovaného § 39 ods. 18 zákona).


3. Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (DSO) v obci vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností (novelizovaný § 39 zákona)

 • Nakladanie s komunálnymi odpadmi a DSO musí byť v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, pričom je kladený dôraz najmä na predchádzanie vzniku odpadu a následne na prípravu na opätovné použitie, až potom nasleduje recyklácia, iné zhodnocovanie, napríklad materiálové zhodnocovanie a ako posledné zneškodňovanie (podľa novelizovaného  § 39 ods. 6  zákona)
 • Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania, zodpovedá táto osoba („prevádzkovateľ kuchyne“), a to podľa novelizovaného § 39 ods. 2 zákona.
 • Z vyššie uvedeného vyplýva, že zo súčasného obecného systému financovania nakladania s komunálnymi odpadmi sa vyčleňuje okrem nákladov na zber odpadov z elektrozariadení z domácností aj systém nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľov kuchýň, pričom toto nakladanie si budú hradiť prevádzkovatelia kuchýň.


4.    Evidencia materiálového toku – povinnosť preukázať finálne zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu (§ 19 ods. 2 zákona)

 • Pokiaľ držiteľ odpadu odovzdá odpad do zariadenia a výsledkom nie je konečné zhodnotenie alebo konečné zneškodnenie (napríklad tento subjekt odpad posunie k inému subjektu), pôvodný držiteľ sa nezbavuje zodpovednosti za konečné zhodnotenie alebo konečné zneškodnenie; držiteľ teda musí mať prehľad o celom materiálovom toku až po finálne zhodnotenie bez ohľadu na to, koľko subjektov s odpadom následne nakladalo – a teda pre SIŽP bude potrebné preukázať splnenie tejto povinnosti zmapovaním celého materiálového toku – k tomu sa viaže existujúca povinnosť každého následného držiteľa odpadu poskytnúť predchádzajúcemu držiteľovi informácie o spôsobe nakladania s odpadom (§ 19 ods. 1 písm. j) zákona).


5.    Vykonávanie zberu v obci (novelizovaný § 39 ods. 10 zákona)

 • Zo súčasného režimu povinných zmlúv s obcou na účely nakladania s komunálnymi odpadmi na území obce sa vyčleňuje oblasť nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchýň.


6.    Súhlasy podľa § 7 zákona o odpadoch (pokiaľ obec súhlasom disponuje)

 • Všetky súhlasy, ktoré udeľujú orgány štátnej správy odpadového hospodárstva (ministerstvo, krajské úrady životného prostredia (k 1.1.2013 zrušené), obvodné úrady životného prostredia) podľa § 7 ods. 1 zákona o odpadoch, možno udeliť len na určitý čas, a to maximálne na päť rokov, s výnimkou súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom, ktorý možno udeliť najviac na tri roky, sú to napr. súhlasy týkajúce sa prevádzkovania zariadení na zber odpadov (zberné dvory), súhlasy na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie odpadov (skládky), či súhlasy na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.
 • Prechodné ustanovenia zákona riešia už udelené súhlasy – do 6 mesiacov je nutné požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o preskúmanie tohto súhlasu, inak po uplynutí lehoty stratí automaticky platnosť (novelizovaného § 81j zákona).


7.    Výkup poklopov (novelizovaný § 18 ods. 3 zákona)

 • V novelizovanom § 18 ods. 3 písm. o) zákona sa doplnil zákaz vykupovať odpad z farebných kovov alebo iný kovový odpad pozostávajúci z kanalizačných poklopov alebo ich častí, krytov kanalizačných vpustí alebo ich častí a iný.


8.    Mechanizmus poskytovania prostriedkov z Recyklačného fondu (novelizovaný § 64 ods. 9)

 • Novela zavádza v § 64 ods. 9 nový mechanizmus čerpania prostriedkov z Recyklačného fondu:

Ak správna rada rozhodne o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu žiadateľovi, riaditeľ predloží rozhodnutie správnej rady na podpis ministrovi životného prostredia. Ak správna rada žiadosti nevyhovie, oznámi to riaditeľ písomne žiadateľovi do piatich dní odo dňa rozhodnutia správnej rady. Ak minister životného prostredia rozhodnutie správnej rady o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu podpíše, vyzve riaditeľ žiadateľa do 15 dní od podpísania rozhodnutia správnej rady ministrom životného prostredia na uzavretie zmluvy. Ak minister životného prostredia rozhodnutie správnej rady o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu nepodpíše, rozhodnutie vráti správnej rade a uvedie dôvody, pre ktoré ho nepodpísal. Správna rada môže opätovne rozhodnutie nepodpísané ministrom životného prostredia prerokovať a schváliť. Na jeho opätovné schválenie sa vyžaduje súhlas najmenej dvoch tretín všetkých členov správnej rady; v prípade opätovného schválenia rozhodnutia správnej rady najmenej dvoma tretinami všetkých jej členov sa podpis ministra životného prostredia nevyžaduje.